Na mojej web stránke nájdete zbierky príkladov z matematiky pre dané ročníky. Príklady, ktoré sa budú nachádzať na písomných prácach budú podobné príkladom, ktoré si môžete vo voľnom čase prepočítať a zároveň si overiť, či ste "dobre" pripravení na písomku z danej témy. Všetky príklady sú vo formáte PDF.


Pokiaľ mi prinesiete 10 správne vyriešených príkladov z danej témy, budú Vám tieto príklady oznámkované. (NEPLATÍ PRE ŽIAKOV S IUP!!!)


Profesor si vyhrazuje právo preskúšania z ľubovoľného príkladu, ktoré prinesiete. Ak ho vypočítate, bude Vám tých 10 príkladov ohodnotených!!!) Príklady môžete priniesť najneskôr v deň konania písomnej práce. Po tomto termíne nebudú hodnotené!!


Príklady z matematiky

II. polrok
I.A
1) Násobenie lomených výrazov
2) Lineárne rovnice s jednou neznámou
3) Lineárne nerovnice s jednou neznámou
I.G
1) Násobenie lomených výrazov
2) Lineárne rovnice s jednou neznámou
3) Slovné úlohy na lineárne rovnice
4) Lineárne nerovnice s jednou neznámou
III.A
1) Parametrická rovnica priamky v rovine
2) Všeobecná rovnica priamky v rovine
III.G
1) Vzájomná poloha priamky a elipsy
2) Parametrická rovnica priamky v rovine
3) Parametrická rovnica priamky v priestore
4) Všeobecná rovnica priamky v rovine
5) Vzájomná poloha dvoch priamok v priestore