Na mojej web stránke nájdete zbierky príkladov z matematiky pre dané ročníky. Príklady, ktoré sa budú nachádzať na písomných prácach budú podobné príkladom, ktoré si môžete vo voľnom čase prepočítať a zároveň si overiť, či ste "dobre" pripravení na písomku z danej témy. Všetky príklady sú vo formáte PDF.


Pokiaľ mi prinesiete 10 správne vyriešených príkladov z danej témy, budú Vám tieto príklady oznámkované. (NEPLATÍ PRE ŽIAKOV S IUP!!!)


Profesor si vyhrazuje právo preskúšania z ľubovoľného príkladu, ktoré prinesiete. Ak ho vypočítate, bude Vám tých 10 príkladov ohodnotených!!!) Príklady môžete priniesť najneskôr v deň konania písomnej práce. Po tomto termíne nebudú hodnotené!!


Príklady z matematiky

II. polrok
II.A
1) Logaritmické rovnice
2) Logaritmické nerovnice
3) Kosínusová veta
4) Sínusová veta
5) Planimetria
II.G
1) Logaritmické rovnice
2) Exponenciálne funkcie
3) Logaritmické nerovnice
4) Kosínusová veta
5) Sínusová veta
6) Logaritmické funkcie
7) Planimetria
III.A
1) Vzájomná poloha priamky a paraboly
2) Parametrická rovnica priamky v rovine
3) Všeobecná rovnica priamky
4) Parametrická a všeobecná rovnica roviny
III.G
1) Vzájomná poloha priamky a hyperboly
2) Vzájomná poloha priamky a paraboly
3) Parametrická rovnica priamky v rovine
4) Parametrická rovnica priamky v priestore
5) Všeobecná rovnica priamky
6) Vzájomná poloha priamok v priestore
7) Parametrická a všeobecná rovnica roviny