Na mojej web stránke nájdete zbierky príkladov z matematiky pre dané ročníky. Príklady, ktoré sa budú nachádzať na písomných prácach budú podobné príkladom, ktoré si môžete vo voľnom čase prepočítať a zároveň si overiť, či ste "dobre" pripravení na písomku z danej témy. Všetky príklady sú vo formáte PDF.


Pokiaľ mi prinesiete 10 správne vyriešených príkladov z danej témy, budú Vám tieto príklady oznámkované. (NEPLATÍ PRE ŽIAKOV S IUP!!!)


Profesor si vyhrazuje právo preskúšania z ľubovoľného príkladu, ktoré prinesiete. Ak ho vypočítate, bude Vám tých 10 príkladov ohodnotených!!!) Príklady môžete priniesť najneskôr v deň konania písomnej práce. Po tomto termíne nebudú hodnotené!!


Príklady z matematiky

I. polrok
I.A
1) Množiny
2) Algebraické výrazy
3) Rozklad výrazov vynímaním pred zátvorku a podľa vzorcov
4) Násobenie a delenie lomených výrazov
I.G
1) Množiny
2) Intervaly
3) Algebraické výrazy
4) Rozklad výrazov vynímaním pred zátvorku a podľa vzorcov
5) Sčítanie a odčítanie lomených výrazov
6) Násobenie a delenie lomených výrazov
II.A
1) Kvadratické rovnice
2) Kvadratické nerovnice
3) Kvadratické funkcie
4) Exponenciálne rovnice
II.G
1) Kvadratické rovnice
2) Rovnice s absolútnou hodnotou
3) Kvadratické nerovnice
4) Nerovnice s absolútnou hodnotou
5) Kvadratické funkcie
6) Exponenciálne rovnice
7) Iracionálne rovnice
III.A
1) Vektorová algebra
2) Stredový tvar kružnice
3) Vzájomná poloha priamky a kružnice
4) Stredový tvar elipsy
III.G
1) Vektorová algebra
2) Stredový tvar kružnice
3) Planimetria
4) Vzájomná poloha priamky a kružnice
5) Stredový tvar elipsy
6) Osová súmernosť