Na mojej web stránke nájdete zbierky príkladov z matematiky pre dané ročníky. Príklady, ktoré sa budú nachádzať na písomných prácach budú podobné príkladom, ktoré si môžete vo voľnom čase prepočítať a zároveň si overiť, či ste "dobre" pripravení na písomku z danej témy. Všetky príklady sú vo formáte PDF.


Pokiaľ mi prinesiete 10 správne vyriešených príkladov z danej témy, budú Vám tieto príklady oznámkované. (NEPLATÍ PRE ŽIAKOV S IUP!!!)


Profesor si vyhrazuje právo preskúšania z ľubovoľného príkladu, ktoré prinesiete. Ak ho vypočítate, bude Vám tých 10 príkladov ohodnotených!!!) Príklady môžete priniesť najneskôr v deň konania písomnej práce. Po tomto termíne nebudú hodnotené!!


Príklady z matematiky

II. polrok
I.A
1) Lineárne rovnice
2) Lineárne nerovnice
3) Sústava dvoch lineárnych rovníc o dvoch neznámych
4) Sústava troch lineárnych rovníc o troch neznámych
I.G
1) Lineárne rovnice
2) Lineárne nerovnice v súčinovom a podielovom tvare
3) Lineárne nerovnice
4) Sústava dvoch lineárnych rovníc o dvoch neznámych
5) Lineárne funkcie
6) Sústava troch lineárnych rovníc o troch neznámych
II.A
1) Exponenciálne nerovnice
2) Logaritmické rovnice
3) Logaritmické nerovnice
4) Kosínusová veta
5) Sínusová veta
II.G
1) Exponenciálne funkcie
2) Exponenciálne nerovnice
3) Logaritmické rovnice
4) Logaritmické funkcie
5) Logaritmické nerovnice
6) Kosínusová veta
7) Iracionálne rovnice
8) Sínusová veta