Na mojej web stránke nájdete zbierky príkladov z matematiky pre dané ročníky. Príklady, ktoré sa budú nachádzať na písomných prácach budú podobné príkladom, ktoré si môžete vo voľnom čase prepočítať a zároveň si overiť, či ste "dobre" pripravení na písomku z danej témy. Všetky príklady sú vo formáte PDF.


Pokiaľ mi prinesiete 10 správne vyriešených príkladov z danej témy, budú Vám tieto príklady oznámkované. (NEPLATÍ PRE ŽIAKOV S IUP!!!)


Profesor si vyhrazuje právo preskúšania z ľubovoľného príkladu, ktoré prinesiete. Ak ho vypočítate, bude Vám tých 10 príkladov ohodnotených!!!) Príklady môžete priniesť najneskôr v deň konania písomnej práce. Po tomto termíne nebudú hodnotené!!


Príklady z matematiky

II. polrok
I.A
1) Lineárne rovnice s jednou neznámou
2) Lineárne nerovnice s jednou neznámou
I.G
1) Lineárne rovnice s jednou neznámou
2) Lineárne nerovnice s jednou neznámou
3) Lineárne nerovnice v súčinovom a podielovom tvare
II.A
1) Exponenciálne rovnice 1. časť
II.G
1) Exponenciálne rovnice 1. časť
2) Goniometrické rovnice
III.A
1) Vzájomná poloha priamky a elipsy
2) Vzájomná poloha priamky a paraboly
III.G
1) Osová súmernosť
2) Vzájomná poloha priamky a elipsy
3) Vzájomná poloha priamky a paraboly