Na mojej web stránke nájdete zbierky príkladov z matematiky pre dané ročníky. Príklady, ktoré sa budú nachádzať na písomných prácach budú podobné príkladom, ktoré si môžete vo voľnom čase prepočítať a zároveň si overiť, či ste "dobre" pripravení na písomku z danej témy. Všetky príklady sú vo formáte PDF.


Pokiaľ mi prinesiete 10 správne vyriešených príkladov z danej témy, budú Vám tieto príklady oznámkované. (NEPLATÍ PRE ŽIAKOV S IUP!!!)


Profesor si vyhrazuje právo preskúšania z ľubovoľného príkladu, ktoré prinesiete. Ak ho vypočítate, bude Vám tých 10 príkladov ohodnotených!!!) Príklady môžete priniesť najneskôr v deň konania písomnej práce. Po tomto termíne nebudú hodnotené!!


Príklady z matematiky

I. polrok
I.A
1) Množiny
2) Vennove diagramy
3) Úpravy celistvých algebrických výrazov
4) Rozklad výrazov na súčin pomocou vzorcov
5) Sčítanie a odčítanie lomených výrazov
6) Násobenie a delenie lomených výrazov
I.G
1) Množiny
2) Vennove diagramy
3) Intervaly
4) Úpravy celistvých algebrických výrazov
5) Rozklad výrazov na súčin pomocou vzorcov
6) Sčítanie a odčítanie lomených výrazov
7) Úpravy lomených výrazov
8) Násobenie a delenie lomených výrazov
III.A
1) Vektorová algebra
2) Stredový tvar kružnice
3) Vzájomná poloha priamky a kružnice
4) Vzájomná poloha priamky a paraboly
III.G
1) Vektorová algebra
2) Stredový tvar kružnice
3) Elipsa
4) Vzájomná poloha priamky a kružnice
5) Vzájomná poloha priamky a elipsy
6) Vzájomná poloha priamky a paraboly
IV.A
1) Vzájomná poloha dvoch priamok v rovine
2) Vzájomná poloha dvoch rovín
3) Vzdialenosť bodu od priamky alebo roviny
IV.G
1) Vzájomná poloha dvoch priamok v rovine
2) Vzájomná poloha dvoch rovín
3) Vzdialenosť bodu od priamky alebo roviny