Na mojej web stránke nájdete zbierky príkladov z matematiky pre dané ročníky. Príklady, ktoré sa budú nachádzať na písomných prácach budú podobné príkladom, ktoré si môžete vo voľnom čase prepočítať a zároveň si overiť, či ste "dobre" pripravení na písomku z danej témy. Všetky príklady sú vo formáte PDF.


Pokiaľ mi prinesiete 10 správne vyriešených príkladov z danej témy, budú Vám tieto príklady oznámkované. (NEPLATÍ PRE ŽIAKOV S IUP!!!)


Profesor si vyhrazuje právo preskúšania z ľubovoľného príkladu, ktoré prinesiete. Ak ho vypočítate, bude Vám tých 10 príkladov ohodnotených!!!) Príklady môžete priniesť najneskôr v deň konania písomnej práce. Po tomto termíne nebudú hodnotené!!


Príklady z matematiky

II. polrok
I.A
1) Lineárne rovnice s jednou neznámou
2) Lineárne nerovnice s jednou neznámou
3) Sústava dvoch lineárnych rovníc o dvoch neznámych
4) Sústava troch lineárnych rovníc o troch neznámych
5) Kvadratické rovnice
I.G
1) Lineárne rovnice s jednou neznámou
2) Lineárne nerovnice s jednou neznámou
3) Lineárne nerovnice v súčinovom a podielovom tvare
4) Sústava dvoch lineárnych rovníc o dvoch neznámych
5) Sústava troch lineárnych rovníc o troch neznámych
6) Kvadratické rovnice
7) Lineárne funkcie
II.A
1) Exponenciálne rovnice 1. časť
2) Exponenciálne rovnice 2. časť
3) Exponenciálne rovnice 3. časť
4) Logaritmické rovnice
II.G
1) Exponenciálne rovnice 1. časť
2) Goniometrické rovnice
3) Exponenciálne rovnice 2. časť
4) Exponenciálne rovnice 3. časť
5) Vzťahy medzi goniometrickými funkciami
6) Logaritmické rovnice
III.A
1) Vzájomná poloha priamky a elipsy
2) Vzájomná poloha priamky a paraboly
3) Parametrická rovnica priamky v rovine
4) Všeobecná rovnica priamky
5) Parametrická a všeobecná rovnica roviny
III.G
1) Osová súmernosť
2) Vzájomná poloha priamky a elipsy
3) Vzájomná poloha priamky a paraboly
4) Parametrická rovnica priamky v rovine
5) Stredová súmernosť
6) Všeobecná rovnica priamky
7) Parametrická a všeobecná rovnica roviny