Na mojej web stránke nájdete zbierky príkladov z matematiky pre dané ročníky. Príklady, ktoré sa budú nachádzať na písomných prácach budú podobné príkladom, ktoré si môžete vo voľnom čase prepočítať a zároveň si overiť, či ste "dobre" pripravení na písomku z danej témy. Všetky príklady sú vo formáte PDF.


Pokiaľ mi prinesiete 10 správne vyriešených príkladov z danej témy, budú Vám tieto príklady oznámkované. (NEPLATÍ PRE ŽIAKOV S IUP!!!)


Profesor si vyhrazuje právo preskúšania z ľubovoľného príkladu, ktoré prinesiete. Ak ho vypočítate, bude Vám tých 10 príkladov ohodnotených!!!) Príklady môžete priniesť najneskôr v deň konania písomnej práce. Po tomto termíne nebudú hodnotené!!


Príklady z matematiky

I. polrok
I.A
1) Množiny
2) Úpravy výrazov
3) Rozklad výrazov na súčin
4) Násobenie a delenie lomených výrazov
I.G
1) Množiny
2) Intervaly
3) Úpravy výrazov
4) Rozklad výrazov na súčin
5) Násobenie a delenie lomených výrazov
6) Sčítanie a odčítanie lomených výrazov
II.A
1) Kvadratické funkcie
2) Kvadratické nerovnice
3) Exponenciálne rovnice
II.G
1) Kvadratické funkcie
2) Rovnice s absolútnou hodnotou
3) Kvadratické nerovnice
4) Nerovnice s absolútnou hodnotou
5) Exponenciálne rovnice
IV.A
1) Vzájomná poloha priamky a roviny
2) Vzdialenosť bodu od priamky a roviny
IV.G
1) Vzájomná poloha priamky a roviny
2) Vzdialenosť bodu od priamky a roviny