Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Občianska náuka SOA

Občianska náuka

Etická a občianska výchova je dôležitá pre rozvoj morálnych a etických hodnôt ako aj občianskej rozhľadenosti. V dnešnej dobe je obzvlášť potrebné mladým ľuďom vysvetliť používanie kritického myslenia ako nástroja na správne rozhodovanie sa a na vyhodnocovanie náročných situácií, v ktorých sa počas svojho života môžu ocitnúť.