Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Geografia SSŠŠ

Geografia

Moderná výučba geografie

 

Geografia na školách dnes nie je len o bifľovaní sa hlavných miest a o slepých mapách. Moderná výučba geografie by sa mala realizovať pomocou moderných technológií a pripraviť tak študentov na ďalšie štúdium na VŠ prípade rovno do praxe. Výučba geografie by mala študentov zaujať a umožniť im aktívne vzdelávanie a nadobúdanie praktických zručností a nie iba pasívne prijímanie poznatkov.

Úvod do aktivity

V súčasnej dobe je veľmi populárnym trendom cestovanie v akejkoľvek podobe. Ľudia začali cestovať oveľa viac, hranice štátov sa otvárajú, naše pasy nám dovoľujú navštevovať veľké množstvo krajín a obloha sa plní lietadlami od nízko nákladových aerolínii. Čo však ekológia? Dá sa cestovať a popritom svojím správaním neprispievať ku ekologickej katastrofe? Dnes už aj cestovné kancelárie ponúkajú množstvo destinácii pre turizmus, ktorý nepoškodzuje okolitú prírodu.

Metodika je zameraná pre študentov 2. ročníka gymnázií. Študentom má hravou formou priblížiť problematiku biogeografie, ktorá je náročná a nie vždy záživná. Študenti využívajú všeobecné  informácie  z regionálnej  geografie  všetkých  kontinentov,  poznatky  z klimatológie, hydrológie a pedológie. Pri tejto aktivite žiaci využívajú čiastočne aj poznatky z biológie, čo je iba výhoda pretože prírodné vedy spolu blízko súvisia a čiastočne sa predmety ich skúmania prekrývajú.

Metodiku je vhodné použiť pri vyučovaní novej látky aj ako opakovaciu hodinu. Metodika zahŕňa teoretické poznatky, ktoré sa študenti učia využiť v praxi. Študenti sa pri tom učia využívať nadobudnuté poznatky a prepájať informácie. Aktivita rozvíja komunikačné schopnosti, kreativitu, kritické myslenie, IT schopnosti a tímovú prácu.

Zo strany študentov je nutná domáca príprava. Musia si naštudovať, čo všetko zahŕňa ekoturizmus, na akom princípe funguje a čo môže ponúknuť ľudom.

Priebeh výučby

 

Motivácia (10min.)

Vo fáze motivácie využijeme tablety alebo počítače s pripojením na internet, žiaci budú pracovať s online aplikáciou  BiomeViewer  a stránkou  Greenglobaltravel.com.  Stránky  sú v anglickom jazyku, ale žiaci v 2 ročníku na gymnáziu by s tým nemali mať problém. Prírodné vedy na celosvetovej úrovni sú vždy v anglickom jazyku, preto je jeho znalosť potrebná. Študenti by nemali mať problém so samostatnou prácou s internetom, stránka aj aplikácia sú veľmi priehľadné a ľahko sa v nich orientuje

Obr. 1.: Úvodná stránka pre zapnutie aplikácie.

geo1

Aplikácia sa spusti po kliknutí na pole Launch Interactive (obr.1.). Je potrebné, aby si učiteľ prácu na tejto stránke naštudoval vopred a v prípade, že študenti budú mat problémy vedel im pomôcť. Na úvod hodiny učiteľ predstaví stránku, ukáže ako sa s ňou pracuje a aké inofrmácie je možné zo stránky vyčítať. Študenti pracujú v malých skupinkách, pričom si zvolia hlavného zástupcu, ktorý bude ich výsledky prezentovať. Do samotnej diskusie sa zapoja všetci študenti. Každa skupina bude mať pridelný svetadiel alebo kontinent, o ktorom spracujú všetky dostupné informácie.

Práca so stránkou

geo2

Obr.2.: Ovládací panel.

Študenti si vedia preklikávať ponuku aplikácie v lište na ľavo (obr.2). Panel zahŕňa typy biómov, osídlenie človekom, teplotu, zrážky a terén.

geo3

Obr. 3: Panel s informáciami o konkrétnom ľubovoľne zakliknutom mieste.

Aplikácia ponúka možnosť zakliknúť na hocijaký bod v mape a v lište napravo sa zobrazia informácie o zakliknutom mieste. Panel poskytuje údaje o teplote a zrážkach v priebehu roka, názov lokality a údaje o počte živočíchov podľa tried (obr. 3.).

Práca so stránkou greenglobaltravel.com

geo4

Obr. 4.: Úvodná strana stránky greenglobaltravel.com.

geo5

Obr. 5: Mapa s ponukou eko rezortov podľa krajín.

Žiaci si vedia vybrať destináciu podľa pridelenej oblasti sveta. Stránka ponúka zoznam ekoturistických  rezortov  podľa  krajín.   Študenti  sa  podľa  mapy  preklikajú  k článkom a konkrétnym rezortom, stačí kliknúť na farbene vyznačený štát (obr. 5).

Študenti budú prepájať informácie z tejto stránky, z aplikácie a aj z nadobudnutých vedomostí. V skupinách sa zahrajú na cestovateľskú kanceláriu a vytvoria marketingový plán pre cestovanie na im pridelený kontinent.

 

Úloha pre žiakov: Pomocou online aplikácie BiomeViewer vyhľadajte a spracujte všetky dostupné informácie o pridelenom kontinente. Pracujte aj pomocou stránky Greenglobaltravel.com, hľadajte informácie o konkrétnych eko rezortoch pre vám pridelený kontinent.

 

Študenti si budú všímať tieto hlavné kritéria:

·       Klimatické podmienky

·       Typy biómov/chránené oblasti

·       Terén

·       Typická fauna a flóra

·       Najvhodnejšie mesiace na návštevu

·       Ľudská činnosť a sídla

·       Konkrétne príklady destinácii

 

Spoločná príprava

 

Študenti pomocou tabletov a počítačov pracujú v skupinách, zvolia si hlavného zapisovateľa a všetky myšlienky a informácie si zapisujú. V úvode si skupiny môžu pomôcť v plánovaní v podobe brainstormingu. Študenti si musia zvoliť vhodné základné body, postupnosť ako aj otázky. Je potrebné, aby sa študenti naučili pracovať v skupine, prerozdelili si úlohy, aby im išla práca ľahšie, zároveň však pracujú na rovnakom projekte a ich smer by nemal byť odlišný. Študenti pracujú iba pomocou vybranej aplikácie a webovej stránky.