Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Športová príprava SSŠŠ

Športová príprava

srl

Športová príprava je veľký a zložitý systém, zameraný na zvyšovanie športovej výkonnosti. Jeho podstatu tvorí športový tréning. Športový tréning je zložitý a účelne organizovaný proces rozvoja špecializovanej výkonnosti športovca vo vybranom športovom odvetví alebo disciplíne.

Športová príprava tvorí systém športových úkonov, telesných cvičení, poznatkov, pravidiel, záujmov a ďalších hodnôt.

Žiak získava kompetencie, ktoré súvisia s poznaním starostlivosti o svoj pohybový rozvoj a zdatnosť. Osvojí si metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti. Získa vedomosti a zručnosti o telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových hier. Je vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k poznaniu regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.

Cieľom športovej prípravy je zvyšovanie špeciálnej výkonnosti na základe zodpovedajúceho všestranného rozvoja športovca. Z  pohľadu praxe je to plánovitý a riadený pedagogický proces, ktorý prebieha prostredníctvom zákonitostí adaptácie, teda  prispôsobovania sa organizmu na záťaž. Správne zaťažovanie organizmu sa potom pozitívne odráža tak v telesnom a predovšetkým funkčnom rozvoji (kondičná zložka), ako aj  v motorickom rozvoji, ktorého prejavom je osvojovanie a zdokonaľovanie nových zručností a pohybových štruktúr, ktoré sú výsledkom tvorby konkrétneho dynamického stereotypu (technická a taktická zložka). Samozrejmou súčasťou adaptácie  je aj utváranie a formovanie osobnosti športovca (psychologická zložka), teda jeho psychologický a sociálny rozvoj. Všetky tieto zložky, ktoré následne tvoria športový výkon, sa v tréningovom procese, vo vzájomnom prepojení, rozvíjajú a ovplyvňujú.

srl1

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci :

  • porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali zodpovednosť za svoje zdravie;
  • vedeli  rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca;
  • osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím;
  • vedeli aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti;
  • porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení;
  • boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať  si svoj pohybový režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;
  • rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej  funkcii športových činností;
  • osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti poskytnutia prvej pomoci;