Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Chémia SSŠŠ

Témy na samostatnú prácu - III. G

Témy na samostatnú prácu  -  III. G

 

3. ročník

Témy na vypracovanie v 1. polroku

Lipidy                                                                                                         

Porovnať oleje a tuky - ich významu pre organizmus (zdravá výživa, obezita). Výskyt cholesterolu v potravinách a jeho význam pre organizmus. Porovnať význam LDL „zlého cholesterolu“ a HDL  „dobrého cholesterolu“ pre človeka.

Sacharidy                                                                                                             

Vznik alkoholov a kyselín zo sacharidov (opísať princíp) význam pre človeka. Charakterizovať škrob, glykogén a celulózu a významu pre človeka. Negatívny účinok nadmerného príjmu sacharózy pre človeka - rôzne potravinové zdroje a porovnať ich vplyv na zmenu glykémie.     

Bielkoviny                                                                                                            

Esenciálne aminokyseliny a potravinové zdroje s ich najvhodnejším zastúpením. Denaturácia a zmena biologických funkcií bielkovín vplyvom bielkovinových jedov, teploty a pod. (uviesť možné príčiny denaturácie bielkovín). Vysvetliť, čo by bolo možné použiť k zabráneniu otravy ťažkými kovmi - po ich požití.  

Enzýmy - metabolizmus

Poruchy trávenia - vybrať a popísať. Obezita. Cudzorodé látky v potravinách - metabolizmus. Škodlivosti návykových látok na ľudský organizmus.

Nukleové kyseliny

Vysvetliť dôležitosť ATP a poznať makroergickú väzbu. Porovnať stavbu DNA a RNA.     

Vitamíny                                                                                                                

Hlavné potravinové zdroje, význam, funkciu a dôsledky vystavenia organizmu

hypervitaminóze a hypovitaminóze  u vybraných vitanínov. Vysvetliť úlohu antioxidantov v potrave. + (hormóny)

 

Témy na vypracovanie v 2. polroku

Vypracovať esej, referát, plagát, projekt, prezentáciu na niektorú z uvedených tém

/možno pozmeniť/:       

Bytová chémia z hľadiska hygieny, funkčnosti a estetiky prostredia.

Mydla a iné pracie prostriedky: druhy, príprava, vlastnosti, použitie, účinnosť, vplyv na

životné prostredie...

Liečivá - úloha, účinnosť, možné rizika, drogová závislosť.

Kozmetické prostriedky - význam, ukážky, účinnosť -  porovnať s liekmi.

Chemické látky, ktoré kontaminujú potravinový reťazec, poživatiny a krmivá.

Pesticídy - úloha, aplikácia, toxicita.

Hnojenie pôdy ako náhrada úbytku biogénnych prvkov.

Odpady: druhy, vznik, skladovanie, využitie, zneškodňovanie odpadov, opatrenia na zmenšovanie produkcie odpadov.

Chemický priemysel na Slovensku - význam, princíp výrob, vplyv na životné prostredie,

perspektívy.