Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Tovaroznalectvo SOA

Charakteristika predmetu TOVAROZNALECTVO

Charakteristika predmetu TOVAROZNALECTVO

Cieľom vyučovacieho predmetu tovaroznalectvo, ktorý patrí do kategórie odborných predmetov, je poskytnúť žiakom základné vedomosti o surovinách na výrobu výrobkov, odborné vedomosti o sortimentných druhoch tovarov, o ich charakteristike, úžitkových vlastnostiach, spôsoboch používania, zásadách ošetrovania, skladovania a hodnotenia tovaru. Žiaci sa oboznámia s typickými znakmi hlavných druhov tovarov.

            Súčasťou predmetu tovaroznalectvo sú cvičenia, kde si žiaci overia platnosť teoretického učiva a získajú základné skúsenosti a zručnosti z oblasti hodnotenia a posudzovania niektorých druhov tovarov - výrobkov.

Vhodné je uplatňovať komunikáciu žiakov vo dvojiciach alebo v skupinách a podporovať ich vzájomnú spoluprácu.

           Cvičenia sa realizujú aj exkurziou do vybraných predajní s preberaným sortimentom tovaru, alebo do výroby týchto výrobkov. Vyžadujú dôsledné dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce.

            Dôležité je pochopiť potrebu overenia nadobudnutých teoretických odborných vedomosti a pochopiť, že je to predmet a učivo, ktoré je súčasťou nášho každodenného života.

 

Po výkonovej stránke absolvent má:

upevniť si poznatky a prehĺbiť vedomosti o kvalite, systéme ochrany spotrebiteľa, o dizajne,

oboznámiť sa s platnými legislatívnymi normami,

-  získať základné poznatky o hodnotení tovaru, o normalizácii a normách, o vplyvoch, ktoré sa prejavujú na tovare vo sfére obehu a spotreby a o ochrane úžitkových vlastností tovaru,

poznať základné charakteristiky jednotlivých sortimentných skupín tovarov, zásady ošetrovania a hodnotenia kvality,

ovládať spôsoby spracovania surovín na hotové výrobky,

ovládať hygienické predpisy pri manipulácii s tovarom, zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci (cvičenia),

-  orientovať sa v základných právnych normách a predpisoch v oblasti obehu tovaru a manažmentu výrobkov, kvalitológie, dizajnu, ochrany tovaru obalom, ochrany spotrebiteľa,   

-  vedieť využívať informačno-komunikačnú techniku,

-  rozvíjať hodnotiace a sebahodnotiace zručností.