Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Tovaroznalectvo SOA

Tematické celky - učivo tovaroznalectva v I. A

Tematické celky -  učivo tovaroznalectva v  I. A

 

Úvod. Základné pojmy

Výrobok, tovar, predmet tovaroznalectvo, cieľ a obsah predmetu, vzťah tovaroznalectva

a  k iným vedným odborom.    

Posudzovanie úžitkovej hodnoty výrobkov

Úžitkové vlastnosti a úžitková hodnota tovaru, kvalita tovaru, činitele podmieňujúce kvalitu tovaru, dočasná a trvalá ochrana výrobkov.            

Technická normalizácia                                                      

Metódy technických normalizácií, technická normalizácia SR, zlepšovacie návrhy a priemyselné vzory, vynálezy a licencie, ochranné známky.

Manažment výrobkov

Systémy riadenia kvality výrobkov, plánovanie a optimalizácia kvality, výstupná kontrola, označenie kvality, štátne skúšobníctvo, orgány, zákon o schvaľovaní výrobkov, certifikácia výrobkov a nutrológia.                                                                                                    

 

Kvalitológia

Hodnotenie požívatín, Zákon o potravinách, Potravinový kódex, Systém HACCP a systém kvality podľa noriem ISO 9000, čiarový kód, hodnotenie kvality priemyselného tovaru, úžitkové vlastnosti priemyselného tovaru.

Dizajn tovaru a ochrana tovaru obalom     

Dizajn tovaru - pojem, kritéria hodnotenie dizajnu, ochrana výrobkov obalom, základné funkcie obalov, ekonomika balenia, životné prostredie a balenie výrobkov, odpadové hospodárstvo, právne predpisy: Zákon o obaloch, Zákon o odpadoch, zásady ochrany životného prostredia, environmentálne označovanie výrobkov.                                                                       

 

Kvalita tovaru a spotrebiteľ           

Opatrenie štátu na ochranu spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa, pôsobnosť orgánov vo veciach verejnej správy, Obchodný zákonník, poslanie SOI, hygienické stanice a ich úlohy, servis záručný, pozáručný. Orgány štátnej správy na úseku ochrany zdravia, kvalita použitia spotreby.

Členenie tovaru

Základné rozdelenie tovaru, charakteristická znaky tovaru jednotlivých sortimentov.

Potraviny

Požívatiny, rozdelenie požívatín, potraviny, význam a rozdelenia potravín podľa funkcií, zloženia, pochutiny, význam a druhy, káva, kávoviny, čaj, kakao, koreniny, nápoje rozdelenie, negatívny vplyv alkoholických nápojov na človeka, hlavne u mladých. Potraviny živočíšneho pôvodu - mlieko, bryndza, tuky, mäso, vajcia, ryby. Potraviny rastlinného pôvodu - obilniny, cestoviny, pekárske výrobky, olejniny - oleje, ovocie, zelenina. Hodnotenie, skladovanie a ošetrovanie potravinárskych výrobkov. Význam a zásady racionálnej výživy.         

Drogériový tovar

Čistiace, umývacie, leštiace a pracie prostriedky, mydlá, autokozmetika, kozmetický tovar, voňavkársky tovar, farby a laky, produkty na ničenie hmyzu a dezinfekčné prípravky, zdravotnícky tovar, drogériová galantéria, fotografické materiály, prístroje, chemické výrobky v oblasti spotreby. Hodnotenie, skladovanie a ošetrovanie výrobkov. Ochrana pred negatívnymi účinkami chemických výrobkov na životné prostredie a zdravie človeka.

Opakovanie                                                           

Doplnenie, zopakovanie a upevnenie učiva.