Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Ekonomika SSŠŠ

Ekonomika

Ročník: tretí

 

Mesiac

Tematický celok

Počet hodín

Prierezové témy

September

ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ POJMY                                          

5

Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

 

Potreby, klasifikácia potrieb

1

 

Deľba práce, vývoj

1

 

Reprodukčný proces

1

 

Vstupy, výstupy, výrobné faktory

1

Október

Hospodárske systémy, typy                                        

1

 

VÝVOJ EKONOMICKÉHO MYSLENIA

3

 

Ekonomické teórie stredoveku, do19.storočia

1

 

Merkantilizmus, fyziokratizmus

1

Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova

 

Predstavitelia ekonomického myslenia-Smith, Ricardo, Keynes, Friedman

1

November

TRH, TRHOVÝ MECHANIZMUS

5

 

Subjekty trhu, typy trhov

1

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

 

Proces tvorby ponuky

1

 

 

Proces tvorby dopytu

1

 

 

Proces tvorby trhovej ceny

1

 

December

Konkurencia, druhy /oligopol, monopol, monopolistická konkurencia/

1

 

MAKROEKONOMICKÉ UKAZOVATELE

5

Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova

 

HDP, HNP, ND

1

 

 

Metódy výpočtu HDP

1

 

Január

Čistý ekonomický blahobyt

1

 

 

Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb

 

Ekonomický rast a jeho činitele

1

Február

Hospodársky cyklus a jeho fázy

1

 

 

Podstata manažmentu, prístupy                                

1

 

 

MANAŽMENT

5

Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova. Regionálna výchova

 

Podstata manažmentu, prístupy

1

 

 

Americký, japonský, európsky manažment

1

 

 

Manažérske funkcie

1

 

Marec

Štýly vedenia ľudí

1

 

 

Manažéri, vlastnosti, členenie

1

 

 

ZÁKLADY PODNIKANIA

10

Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova. Regionálna výchova

 

Podstata podnikania, subjekty podnikania

1

 

Apríl

Podniky, členenie podnikov

1

 

 

Právne formy podnikania , Obchodný zákonník

1

 

 

Štatutárny orgán, prokúra

 

1

 

Máj

Živnosť ako najčastejšia forma podnikania u nás

1

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

 

Druhy živností podľa živnostenského zákona

1

 

 

Povinnosti živnostníka

1

 

Jún

Obchodné spoločnosti- osobné /v.o.s., k.s./

1

 

 

Obchodné spoločnosti- kapitálové /a.s., s.r.o./

1

 

 

Špecifické formy podnikania- tiché spoločenstvo

1

Úver a dlh

 

Opakovanie

1