Get Adobe Flash player

Moderné európske gymnázium

 

logo_SSG_new

SSŠŠ GAUDEAMUS – moderné európske gymnázium

 

‐ má počas svojej 20‐ročnej histórie vybudované dobré meno ako športové gymnázium. Ide o modernú školu. Hlavným cieľom je zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania za pomoci moderných učebných materiálov, pomôcok a informačno – komunikačnej technológie (IKT) a inovácia pedagogickej dokumentácie v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu a posilnenie profilácie v konkurencieschopnosti školy v súlade s obsahovou reformou stredného školstva.

Čo už škola stihla urobiť?

Predovšetkým 17 učiteľov inovovalo a stále inovuje obsah učebných osnov, ktoré využívajú na vyučovaní v triedach. Nové formy výučby zavádzajú do vzdelávacieho procesu používaním softvérových programov pri práci, s využitím prezentácií, či webové rozhrania spoločenských sietí pri vyhľadávaní informácií a príprave didaktických materiálov pre študentov. Inovácie v oblasti jazykov prispievajú k prirodzenému používaniu jazykových zručností najmä prostredníctvom obsahov a jazykovo integrovaného vyučovania v jazykovom laboratóriu. Týmto napredujú aj medzipredmetové témy a učivo sa stáva atraktívnejším.  Škola zakúpila nové pomôcky na vyučovanie prírodovedných predmetov. Vďaka nim majú študenti viac príležitostí osvojiť si rôzne formy skúmania fyzikálnych javov a overiť si v praxi teoretické poznatky. Dnes už nie je možné bez využívania počítača a internetu moderne vyučovať . O rozvíjanie informačno – komunikačných technológií sa starajú na škole odborní pracovníci v oblasti IKT a učitelia informatiky. Študenti sa učia využívať e‐ earning, vyhľadávať a prezentovať informácie, tvoriť prezentácie a ukladať ich vo forme web – stránky. Snaží sa komunikovať so študentmi aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Škola zriadila školskú špeciálnu učebňu, ktorá je vybavená počítačmi pre individuálnu prácu študentov počas vyučovacích hodín. Využitie počítačovej animácie podporuje rozvoj myšlienkových operácií, je efektívnejšie a účinnejšie ako klasický výklad. Študenti tieto prednosti oceňujú a zvykajú si aj na možnosť vyhľadávať informácie na internete, systematizovať a triediť ich. Svojou šikovnosťou a entuziazmom, s podporou vedenia školy, sa snažia napĺňať program reformy vzdelávania a pripraviť absolventa schopného uplatniť sa v ďalšom štúdiu a na trhu práce. O tom, ako sa toto všetko učiteľom darí realizovať, sa môžu záujemcovia presvedčiť na hodinách otvorených dverí.