Get Adobe Flash player
Home Stredná športová škola

Často kladené otázky SSŠŠ

 

Je štúdium vhodné aj pre dievčatá?

V čom je vaša škola iná ako ostatné?

Je možné po skončení štúdia pokračovať v štúdiu na vysokých školách?

V čom spočíva nadštandard tejto školy?

Aké sú kritériá prijímacieho konania?

Aké turnaje škola organizuje?

Aké záujmové krúžky sú na škole?

Ktoré cudzie jazyky sa na škole vyučujú?

Z ktorých predmetov sa maturuje v odbore športové gymnázium?

Z ktorých predmetov sa maturuje v odbore športový manažment?

Akým športom sa venujú študenti vašej školy?

Aké športové úspechy dosiahli študenti vašej školy?

Je dochádzka do vašej školy komplikovaná?

Aké je školné a zápisné?

Aké kurzy počas štúdia študenti absolvujú?

Je možné na škole študovať podľa individuálneho študijného plánu?

Počul som, že u vás možno získať osvedčenie trénera II.a III. kvalifikačného stupňa?

Vyučujú sa na vašej športovej škole aj ekonomické predmety?

Pôsobia vaši študenti aj v zahraničí?

Má možnosť žiak ak na vyuč. hodine niečomu nerozumel vykonzultovať to s vyučujúcim ?

Kedy môže sa rodič informovať o výsledkoch svojho dieťaťa?

Kedy sa možno informovať na Vašej škole o štúdiu osobne?

 


Je štúdium vhodné aj pre dievčatá?

Štúdium je vhodné pre chlapcov aj pre dievčatá.


V čom je vaša škola iná ako ostatné?

My sa snažíme študentov pripraviť do praxe, vedieť zaujať vlastný názor a postoj. Snažíme sa, aby rozvíjali svoje nadanie v plnej miere počas celého štúdia a vytvárame čo najlepšie podmienky pre skĺbenie aktívnej športovej činnosti so školskými povinnosťami. 


Je možné po skončení štúdia pokračovať v štúdiu na vysokých školách?

Štúdium na našej škole končí maturitnou skúškou. Absolvent školy získa úplné stredoškolské vzdelanie, ktoré mu umožňuje študovať na rôznych typoch vysokých škôl, bakalárskeho štúdia, pomaturitného štúdia alebo v iných vzdelávacích inštitúciách.


V čom spočíva nadštandard tejto školy ?

- individuálny prístup k žiakom

- konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov

- možnosť športovať v športovom klube Gaudeamus

- organizovanie turnajov a exkurzií

- vyučovanie žiakov v skupinách

- voľný prístup žiakov k PC s internetom

- možnosť práce žiakov v záujmových krúžkoch

- zavádzanie cudzích slov do slovníku študentov prostredníctvom vyučovania

- žiak dostáva základné poznatky asertívneho správania sa, aby sa mohol ľahšie uplatniť po skončení školy

- pohybové štúdio využívané vo voľnom čase


Aké sú kritériá prijímacieho konania?

 

-      talentová skúška – kritériá na webovej stránke školy

-      aktívna účasť v športovom klube

-      lekárske potvrdenie od športového lekára


Aké turnaje škola organizuje?

Škola organizuje množstvo športových podujatí počas celého školského roka ( futbal, basketbal, volejbal, florbal, stolný tenis, atletika). Škola každoročne organizuje majstrovská Slovenska stredných škôl v stolnom futbale.


Ktoré cudzie jazyky sa na škole vyučujú?

Anglický a nemecký jazyk.


Z ktorých predmetov sa maturuje v odbore športové gymnázium?

- slovenský jazyk a literatúra

- jeden zo svetových jazykov – úroveň B2

- 2 voliteľné predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia,  základy športovej prípravy, ekonomika, športový manažment, geografia)


Z ktorých predmetov sa maturuje v odbore športový manažment?

- slovenský jazyk a literatúra

- jeden zo svetových jazykov – minimálna úroveň B1

- teoretická časť odbornej zložky – odborné predmety

- praktická časť odbornej zložky – vypracovanie záverečnej práce


Akým športom sa venujú študenti vašej školy?

Študenti sa venujú rôznym športom. Štúdium nie je vyhradené pre určitý druh športu.


Aké športové úspechy dosiahli študenti vašej školy?

Naši študenti pôsobia aj v najvyšších súťažiach Slovenska vo viacerých odvetviach. Mnohí sú reprezentantmi našej krajiny. Mnohí sa uplatnili ako profesionálni hráči, manažéri, funkcionári.


Je dochádzka do vašej školy komplikovaná?

Nie. Z každej mestskej časti, ako aj z autobusovej a železničnej stanice jazdí k našej škole spoj MHD (autobus alebo trolejbus).


Aké je školné a zápisné?

Školné na SSŠŠ GAUDEAMUS
Dudvážska 6, 821 07 Bratislava


Školné na školský rok 2023/2024
 je stanovené vo výške 110,-€/mesiac. t.j. 1100,-€/šk.rok
Zápisné na školský rok 2023/2024 je stanovené vo výške 50,-€
Platbu môžete zrealizovať prostredníctvom šekovej poukážky alebo bankovým príkazom na príslušné čísla účtov:

SSŠŠ GAUDEAMUS:  IBAN: SK08 3100 0000 0040 0058 1608


Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a triedu.


Aké kurzy počas štúdia študenti absolvujú?

- Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz v prvom ročníku

- Kurz ochrany človeka a prírody v treťom ročníku

- Športové sústredenia


Je možné na škole študovať podľa individuálneho študijného plánu?

Áno, pre študentov reprezentantov a hráčov s viacfázovými tréningami.


Počul som, že u vás možno získať osvedčenie trénera II. a III. kvalifikačného stupňa?

Áno. Osvedčenie získavajú študenti vo 4. ročníku po absolvovaní maturitnej skúšky. Pre odbor športové gymnázium II. stupeň, pre odbor športový manažment III. stupeň.


Vyučujú sa na športovej škole aj ekonomické predmety?

Áno. Športový manažment, ekonomika, podnikanie v športe a iné.


Pôsobia vaši študenti aj v zahraničí?

Áno. Pôsobia v Českej republike, v Rakúsku, taktiež pôsobia v juniorských súťažiach v USA a Kanade, Fínsku či Švédsku.


Má možnosť žiak ak na vyuč. hodine niečomu nerozumel vykonzultovať to s vyučujúcim ?

Áno, každý učiteľ má v týždni jednu hodinu vyhradenú pre žiaka tzv. konzultačnú hodinu. (v rámci školného).


Kedy sa môže rodič informovať o výsledkoch svojho dieťaťa ?

V priebehu šk. roka prebiehajú na škole konzultačné dni a každý týždeň má vyučujúci jednu hodinu vyhradenú pre rodičov tzv. konzultačnú hodinu pre rodiča (je v rámci školného). Časový rozpis týchto hodín je zverejnený na www. stránke školy v školskom kalendári.


Kedy sa možno informovať na Vašej škole o štúdiu osobne?

Každú stredu v priebehu celého školského roka prebieha hodina otvorených dverí v riaditeľni školy od 9:00 hod. do 10.00 hod. Nech sa páči osobne navštíviť našu Súkromnú strednú športovú školu GAUDEAMUS.