Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY v školskom roku 2019/2020

 

 

2.9.2019 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

3.- 4.9.2019 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP

od 5.9.2019 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

5.9.2019 – Triedny aktív I. ročníkov – I.A, I.G, I.M – prvý triedny aktív pre rodičov – podanie základných informácií k fungovaniu a štúdiu na našej škole

13.9.2019– Vedecký veľtrh 2019 – organizátori Veda nás baví n.o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom ZŠ a SŠ. Rôzne školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry nám vo svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Žiaci si mohli formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké školy a odborné školy predstavili svojich šikovných študentov a predviedli ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Žiaci si niektoré pokusy sami vyskúšali alebo si overili svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Akcie sa zúčastnili študenti I.G a IV.G triedy pod vedením RNDr. Doliňáka.

16.9. – 27.9.2019 – Odborná prax študentov IV. ročníka obchodnej akadémie – študenti sa zúčastňujú 2-týždňovej odbornej praxe v rôznych inštitúciách, ako štátnych tak aj súkromných, kde získavajú praktické znalosti z ekonomickej činnosti. Z uvedenej odbornej praxe vypracovávajú seminárnu prácu, ktorá je súčasťou maturitných skúšok.

24.9.2019 – EKO vzdelávací program. Akcie sa zúčastnili žiaci 8-ročného štúdia pod vedením prof. Mgr. Kornhauserovej. Zameranie akcie: zlepšenie životného prostredia, záchrana planéty pomocou jednoduchých krokov každého z nás. Študentom bol v aule EU premietnutý krátky zostrih filmu o prírode a následkoch znečisťovania. Prezentácia sa prelínala s riadenou diskusiou o problémoch týkajúcich sa aj študentov. Projekt bol ukončený návrhmi, ktoré môžu pomôcť k rozbehnutiu vlastného zlepšenia správania sa k prírode.

25.9.2019 – Župný športový deň, ktorý zorganizoval BSK. Naši študenti sa aktívne zapojili do 1. ročníka Župného športového dňa, kde súťažili v atletických disciplínach a to beh na 100 m a beh na 800 m. Akcia prebehla v areáli na Mladej garde za účasti 51 škôl z celého Bratislavského kraja.

26.9.2019 – Návšteva divadelného predstavenia „Hedda Gablerová“ od Henrika Ibsena v novej budove SND. Akcie sa zúčastnili študenti našich škôl pod vedením prof. SJL Mgr. Pitákovej.

08.10.2019 – Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Miestom konania ÚC bola bratislavská Koliba a zúčastnili sa ho študenti oboch našich škôl. Náplňou a cieľom ÚC bola zdravotná príprava, ochrana prírody, orientácia v teréne a súťaže v športových disciplínach ringo a futbal.

10.10.2019 – Prednáška pre žiakov 1. – 4. ročníka. Témou prednášky bola finančná gramotnosť s dôrazom na pochopenie vytvárania finančných rezerv už v mladom veku.

11.10.2019 – Divadelné predstavenie Milujem svoj mobil“ v divadle GUnaGU. „Road movie komédia, umiestnená do starého Cadillacu, v ktorom štyria Slováci (šofér, farár, študent a manažér) idú autom cez Ameriku. Hoci majú dovolenku, každý pred čímsi uteká – pred veriteľmi, pred manželkou, pred sebou samým... a stále telefonuje, telefonuje, telefonuje... Akcie sa zúčastnili záujemcovia zo všetkých ročníkov oboch škôl.

21.10.2019 – Divadelné predstavenie „Kým kohút nezaspieva“ od Ivana Bukovčana. Divadelná hra je založená na existencializme, skúma ľudské bytie, túžbu po ľudskom bytí a správanie sa človeka v hraničnej situácii. Predstavenia sa zúčastnili študenti 4-tého ročníka v rámci prípravy na maturitné skúšky.

29.10.2019 – Školský turnaj v basketbale chlapcov a v badmintone. Turnaja v basketbale sa zúčastnilo o tímov, ktoré boli rozdelené do 2 skupín, kde sa hralo systémom každý s každým. Víťazi skupín si zahrali finále. Výsledky: 1.miesto: IV.G; 2.miesto: II.G, 3.miesto: I.M. V badmintone dievčatá spolu s chlapcami vytvorili 2 skupiny. Hralo sa rovnakým systémom ako v basketbale. Výsledky: 1.miesto: Paulovič (sekunda); 2.miesto: Rohárik (III.G); 3.miesto: Farkas (III.G), 4.miesto: Rovčaninová (III.G). Víťazi získali diplomy a vecné ceny, ktoré venoval do turnaja ŠK GAUDEAMUS a ktoré im slávnostne odovzdal riaditeľ školy RNDr. Juraj Rechtorík.

30.10. – 3.11.2019 – Jesenné prázdniny

16.11.2019 – Stužková slávnosť IV.A, IV.G

19.11.2019 - Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk.r. 2019/2020

19.11.2019 – Konzultačné triedne aktívy – oboznámenie rodičov s výchovno – vzdelávacími výsledkami za 1. štvrťrok šk.r. 2019/2020

26.11.2019 - IMATRIKULÁCIE žiakov I.A, I.G a I.M. Slávnostný akt prijímania prvákov do stredoškolského študentského stavu pripravili študenti III.A a III.G triedy. Akcia prebehla vo veselej a družnej atmosfére, kde prijímaní študenti plnili rôzne úlohy.

3.12.2019 – Prezentácia FTVŠ – Absolvent nášho gymnázia Mgr. Daniel Plášek, ktorý vyštudoval FTVŠ a kde t.č. aj pracuje na marketingovom oddelení odprezentoval možnosti štúdia na FTVŠ našim tohoročným štvrtákom – maturantom.

4.12.2019 – „Študentská podnikateľská cena 2019“ – projekt je súčasťou celosvetovej súťaže Global Student Enterpreneur Awards. “. Odzneli tu panelové diskusie s víťazmi súťaží, ktoré táto organizácia každoročne vyhlasuje. Naši študenti mali možnosť vypočuť si skúsenosti mladých podnikateľov, ich rady pre nastupujúcu generáciu ako realizovať dobrý nápad a ísť za svojím cieľom. Na záver sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu.