Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY v školskom roku 2020/2021

 

 

2.9.2020 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021

3.9.2020 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP, Oboznámenie sa s Vnútornou smernicou o COVID-19

od 4.9.2020 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

7.9. – 18.9.2020 – Odborná prax študentov IV. ročníka obchodnej akadémie – študenti sa zúčastňujú 2-týždňovej odbornej praxe v rôznych inštitúciách, ako štátnych tak aj súkromných, kde získavajú praktické znalosti z ekonomickej činnosti. Z uvedenej odbornej praxe vypracovávajú seminárnu prácu, ktorá je súčasťou maturitných skúšok.

14.9.2020 – Účelové cvičenie

Od 12.10.2020 – prebieha dištančná forma výuky z dôvodu pandémie šírenia nového koronavírusu COVID-19 pre 1. až 4. ročníky oboch škôl a naďalej pokračuje prezenčná výuka pre triedy tercia a kvarta.

Od 26.10.2020 aj triedy tercia a kvarta nastúpili na dištančnú formu výuky.

Od 12.4.2021 pre zlepšujúcu sa pandemickú situáciu nastúpili na prezenčnú formu štúdia študenti štvrtých – maturitných ročníkov.

Od 26.4.2021 na prezenčnú formu výuky nastúpili žiaci tercie a kvarty.

Od 10.5.2021 nástup všetkých žiakov na prezenčnú formu výuky.

25.5.2021 – Slávnostné vyhodnotenie maturitných skúšok – triedy IV.A a IV.G

22.6.2021 – Uzatvorenie známok za 2. polrok šk.r. 2020/2021

23.6.2021 – Školská akcia – Návšteva ZOO – akcie sa zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka

24.6.2021 - Zasadnutie PR – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok šk.r. 2020/2021

25.6.2021 – Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Miestom konania ÚC bola bratislavská Železná studienka a zúčastnili sa ho študenti oboch našich škôl. Náplňou a cieľom ÚC bola zdravotná príprava, ochrana prírody, orientácia v teréne.

28.-29.6.2021 – odovzdávanie učebníc a koncoročné triednické práce

30.6.2021 – Slávnostné vydávanie koncoročných vysvedčení

1.7.2021 – 31.8.2021 – Letné (hlavné) prázdniny