Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY v školskom roku 2021/2022

 

 

2.9.2021 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

3.9.2021 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP, Oboznámenie sa s Vnútornou smernicou o COVID-19

od 6.9.2021 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

16.9.2021 - Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Miestom konania ÚC bola bratislavská Železná studnička a zúčastnili sa ho študenti oboch našich škôl. Náplňou a cieľom ÚC bola zdravotná príprava, ochrana prírody, orientácia v teréne.

28.9.2021 – IMATRIKULÁCIE I.A, I.G a I.M triedy. Slávnostný akt prijímania prvákov do stredoškolského študentského stavu pripravili študenti III.A, III.G a III.M triedy. Akcia prebehla vo veselej a družnej atmosfére, kde prijímaní študenti plnili rôzne úlohy.

28.10. – 29.10.2021 – JESENNÉ PRÁZDNINY

16.11.2021 - Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa uskutočnila veľká vedomostná súťaž medzi triedami v štýle Escape room. Každá trieda si vyskúšala ako vedia v kolektíve spolupracovať, komunikovať, aké majú vedomosti a zručnosti. Víťazom sa stala trieda IV.G.

23.11.2021 - Zasadnutie PR – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk.r. 2021/2022

23.11.2021 – Konzultačné triedne aktívy online – oboznámenie rodičov s výchovno – vzdelávacími výsledkami za 1. štvrťrok šk.r. 2021/2022

30.11.2021 – Deň otvorených dverí – uskutočnil sa online. Záujemcom boli podané informácie o možnostiach štúdia na našich školách.

6.12. – 17.12.2021 – Dištančné vzdelávanie. Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a na základe rozhodnutia RÚVZ a MŠVVaŠ SR sa dňom 6.12.2021 prešlo na dištančné vzdelávanie.

20.12.2021 – 7.1.2022 – Vianočné (zimné) prázdniny

10.1.2022 – Nástup po Vianočných prázdninách

27.1.2022 - Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk.r. 2021/2022

31.1.2022 – Slávnostné odovzdávanie výpisov vysvedčení za 1. polrok šk.r. 2021/2022

31.1. – 3.2.2022 - Riaditeľské preskúšanie žiakov 4. ročníka – overenie pripravenosti maturantov – príprava na maturitné skúšky

4.2.2022 – Polročné prázdniny

18.2.2022 – Prednáška na tému: Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Na prednáške sa konkrétne rozoberalo sexuálne a reprodukčné zdravie mladých ľudí. Výklad spolu s aktivitami pre žiakov si pripravila prof. Mgr. Jenčíková v spolupráci s prof. Mgr. Bránickou. Hodina bola obzvláštnená aj špeciálnym hosťom, p. Timeou Krauszovou, redaktorkou portálu REFRESHER, na ktorom sa čoskoro objaví aj článok o tejto prednáške. Prednášky sa zúčastnili študenti tried II.A, II.M a II.G.

28.2. – 4.3.2022 – JARNÉ PRÁZDNINY

8.3.2022 – Slávnostné „stužkovanie“ študentov IV.G – Keďže z dôvodov pandemickej situácie nebolo možné uskutočniť klasickú stužkovú slávnosť, vedenie školy študentom odovzdalo maturitné stužky vo vestibule školy za prítomnosti tr. profesorky a ostatných vyučujúcich. Celá udalosť prebehla v slávnostnom ovzduší.

15.3.2022 – EČ a PFIČ zo SJL

16.3.2022 – EČ a PFIČ z ANJ

24.3.2022 – Talentové prijímacie konanie na SSŠŠ GAUDEAMUS - overenie špeciálnych zručností, schopností a nadania pre štúdium na športovej škole.

29.3.2022 - Fotenie tried – tak ako každoročne sa jednotlivé triedy odfotili pre budúce spomienky na strednú školu.

1.4.2022 – Darovanie krvi – naši študenti ukázali, že nemajú záujem len o šport ale aj o pomoc druhým.

5.4.2022 - Talentové prijímacie konanie na SSŠŠ GAUDEAMUS – náhradný termín - overenie špeciálnych zručností, schopností a nadania pre štúdium na športovej škole.

6.4.2022 – Testovanie 9 2022Testovanie bolo určené žiakom 9. roč. ZŠ a 4. roč. gymnázií s osemročným štúdiom. Cieľom testovania bolo získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl a poskytnúť komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Testované predmety boli z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

12.4.2022 – Veľkonočný futsalový turnaj – Po dlhšom čase (pandemická situácia COVID 19) sa uskutočnil futsalový turnaj. Akcia prebehla v priateľskom duchu a žiaci sa aktívne zapájali do jednotlivých zápasov. Víťazmi turnaja sa stalo družstvo II.G. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo IV.G a na treťom družstvo III.M. Boli im odovzdané diplomy a odmena v podobe sladkostí.

14.4. – 19.4.2022 – Veľkonočné prázdniny

26.4.2022 – Školský športový turnaj v basketbale a bedmintone. V rámci podpory rozvoja jednotlivých športových odvetví sme sa tentoraz zamerali na spropagovanie basketbalu a bedmintonu. Dvoj, troj a štvorčlenné tímy odohrali zápasy každý s každým. Víťazom v basketbale sa stal tím z III.G v zložení: Nemec, Szikela a Kožiak. Ako druhí skončil tím z III.M v zložení: Láni, Poikáns, Mojto a Szász. V bedmintonovom turnaji triumfovalo družstvo v zložení: Chrenko, Pichlerová, na druhom mieste skončili Borák, Boráková, na treťom mieste Hotová, Glembová a Krajčovičová a na štvrtom Warenič a Dekanová. ŠK GAUDEAMUS pripravil pre víťazov aj zúčastnených zaujímavé ceny.

26.4.2022 - Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok šk.r. 2021/2022.

29.4.2022 – Tipovacia súťaž o lístky na finále hokejovej extraligy – na škole prebehla tipovacia súťaž, do ktorej sa žiaci aktívne zapojili. Víťazmi sa stali Patrik Štepka z III.G a Peter Borák z III.M., ktorí túto hokejovú udalosť osobne zažijú.

2. a 9.5.2022 – Prijímacie skúšky na SOA PROFI – KAMO – overenie vedomostí zo SJL a MAT formou testov.

4. a 11.5.2022 – Prijímacie konanie na SSŠŠ GAUDEAMUS – 2. fáza – psychodiagnostické testy.

Máj 2022 – sme rozbehli kreatívny čitateľský projekt - Zdieľaná knižnica. Doma už nepotrebné, prečítané knihy a časopisy nemusia skončiť v odpade, ale v našej zdieľanej knižnici. Cieľom projektu je pomôcť pedagógom a žiakom vytvárať v triedach takú atmosféru, ktorá bude podnecovať žiakov pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných príbehoch a pre motiváciu k poznávaniu histórie, kultúry, jazyka, literatúry či regionálnych zvykov.

13.5.2022 – Uzatvorenie známok za 2. polrok šk.r. 2021/2022 – žiaci maturitného ročníka.

17.5.2022 - 26.4.2022 - Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 2. polrok šk.r. 2021/2022 maturitný ročník – IV.G.

20.5.2022 – Rozlúčka štvrtákov so školou

23.5. – 27.5.2022 – Akademický týždeň – IV.G

23.5. – 3.6.2022 – Odborná prax – III.A; III.M - študenti sa zúčastňujú 2-týždňovej odbornej praxe v rôznych inštitúciách, ako štátnych tak aj súkromných, kde získavajú praktické znalosti z ekonomickej činnosti. Z uvedenej odbornej praxe vypracovávajú seminárnu prácu, ktorá bude súčasťou maturitných skúšok.

23.5.2022 – Účelové cvičenie – náplň a cieľ ÚC: 1/ zdravotná príprava - všeobecné zásady ochrany zdravia, hygiena, správna životospráva, ošetrovanie; 2/ ochrana prírody – význam vody v prírode, jedovaté rastliny a huby, zvieratá vo voľnej prírode, značenie turistických chodníkov; 3/ výživa športovca – byliny v prírode vhodné pre športovca; 4/ súťaže v rôznych športových disciplínach - ringo

24.5.2022 – Školský florbalový turnaj – hralo sa podľa pravidiel florbalu – hralo sa systémom každý s každým, hráčov v poli je 3 a celkový počet hráčov bol neobmedzený. Turnaj mal veľký úspech, žiaci aktívne povzbudzovali. Víťazi boli odmenení vecnými cenami, ktoré do súťaže venoval Športový klub GAUDEAMUS. Konečné poradie: 1.miesto - II.MG; 2.miesto – I.G; 3.miesto – III.MG.

31.5.2022 – Slávnostné otvorenie maturitných skúsok + Ústna forma internej časti maturitnej skúšky – dnes to bolo z predmetov Anglický jazyk, Športový manažment a Ekonomika.

1.6.2022 - Ústna forma internej časti maturitnej skúšky – dnes to bolo z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Základy športovej prípravy.

2.6.2022 – Slávnostné vyhodnotenie maturitných skúšok 2022.

13.5. – 29.5.2022 – Tipovacia súťaž – MS v ľadovom hokeji – ŠK GAUDEAMUS zorganizoval pre svojich členov (žiakov SOA a SSSŠ súťaž v tipovaní MS v ľadovom hokeji. Žiaci mohli tipovať presné výsledky vybraných zápasov, ktoré sa odohrali vo Fínsku. Najviac úspešných presných tipov – 4 plus tip na celkového víťaza – Fínsko, uhádol študent III.G – Patrik Štepka. Víťazovi srdečne blahoželáme a vecná cena mu bude odovzdaná na športovom turnaji v mesiaci jún.

14.6.2022 – Športový deň. Posledná športová akcia v tomto školskom roku. Počasie nám prialo a deti súťažili v 4 disciplínach. Jednotlivé výsledky: Futbal – 1.miesto – III.MG; 2.miesto – II.MG; 3.miesto – I.MG. Hod na kôš / streetbal – 1.miesto – Dominik Štefek; 2.miesto – Martin Poikáns; 3.miesto – Nicolas Da Silva. Preťahovanie lanom: 1.miesto – Gadzhiev – Da Silva; 2.miesto – Warenič – Duránik. Hod granátom – 1.miesto – Peter Borák; 2.miesto – Nicolas Da Silva; 3.miesto – Šach Gadzhiev. Víťazom boli odovzdané ceny, ktoré venoval do turnaja Športový klub GAUDEAMUS.

27.6.2022 - Zasadnutie PR – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok šk.r. 2021/2022

28.6.2022 – Prechádzka do prírody – Vrakunský lesík – na záver školského roka sme si ešte urobili v krásnom počasí spoločnú prechádzku do prírody spojenú s opekačkou.

29.6.2022 – odovzdávanie učebníc a koncoročné triednické práce

30.6.2022 – Slávnostné vydávanie koncoročných vysvedčení

1.7.2022 – 31.8.2022 – Letné (hlavné) prázdniny