Get Adobe Flash player
Home

Pre deviatakov

1Údaje pre prihlášku na strednú školu.
Kód školy: 611 204 (Súkromná stredná športová škola Gaudeamus, Dudvážska 6, 82107, Bratislava)
O
dbor: 7451 J športové gymnázium alebo 7471 M športový manažment

Čo je SSŠŠ GAUDEAMUS ?

SSŠŠ GAUDEAMUS to je súkromná stredná športová škola so zameraním na ekonomiku, športový manažment a marketing. Dôležitá súčasť vyučovania je tu teória športovej prípravy TRÉNERSTVO.


Chceš byť športovcom, trénerom alebo športovým manažérom ?

Tak si vyber správnu školu. Nenapĺňaj štatistiku nezamestnaných absolventov gymnázií , ale zvoľ si gymnázium kde získaš určitú odbornosť. Pokračovanie na vysokej škole nie je vylúčené ale vrelo odporúčané.
Ako jediná škola na Slovensku máme schválené MŠ SR učebné osnovy pre zameranie na ekonomiku a športový manažment. Od tretieho ročníka sa študenti oboznamujú so základnými informáciami o ekonomike. Nosným predmetom vo štvrtom ročníku je športový manažment. V rámci predmetu športová príprava sa žiaci oboznamujú s teóriou a didaktikou telesnej výchovy a športu / trénerstvo/. Uvedené predmety sú voliteľné aj pre maturitnú skúšku. Žiak z nich môže maturovať. Štúdium na tejto škole pomáha zorientovať sa žiakom v prostredí športu, ako aj v prostredí ekonomického manažmentu .
Dôležitým predmetom počas celého štúdia je športová príprava.
Na škole je možné absolvovať ju troma spôsobmi :

1. žiak uskutočňuje športovú prípravu v škole pod vedením učiteľa /všestranné zameranie /.
2. žiak uskutočňuje športovú prípravu vo svojom športovom klube alebo TJ, ktorý mu každý polrok vystavuje potvrdenieo absolvovaní športovej prípravy. Následne po tomto potvrdení je žiakovi predmet uznaný. Študent môže športovať v ktoromkoľvek športovom odvetví a v akomkoľvek registrovanom športe.
3. žiak uskutočňuje športovú prípravu v školskom Športovom klube GAUDEAMUS so zameraním na FLORBAL. Pri
vítame tu aj úplných začiatočníkov , ktorí majú chuť sa tentošport naučiť a niečo dosiahnuť. V štvrtom ročníku žiak môže získať kvalifikáciu trénera II. kvalifikačného stupňa vo zvolenom športe.

2

Údaje pre prihlášku na strednú školu.
Kód školy:
616 105 (Súkromná OA Profi-Kamo, Dudvážska 6, 82107, Bratislava)
Odbor:
6317 M 00 obchodná akadémia
Čo je SOA PROFI KAMO ?

Je to Súkromná obchodná akadémia , ktorá ide s dobou, reaguje na trendy v spoločnosti a záujmy mladých ľudí. Nie je problém mať maturitu, problém je uplatniť a presadiť sa.

Chceš sa po skončení školy pohybovať vo sfére médií ,
v reklamnom alebo v manažérskom prostredí ?

Tak zameranie tejto obchodnej akadémie je práve pre teba. Predmet masmediálna komunikácia sa vyučuje len u nás, zatiaľ ako na prvej obchodne akadémii na celom území Slovenska. Učebné osnovy tohto predmetu vypracovali naši učitelia v spolupráci s univerzitami podobného zamerania.

Zaujíma ťa prostredie reklamy, reklamných agentúr, kreatívnej práce ? Tak predmet marketing bude tvojim obľúbeným.

Ako sa môžeš uplatniť po skončení školy ?
Absolventi školy vo veľkej miere pokračujú v štúdiu ďalej na vysokých školách , hlavne ekonomického zamerania na Slovensku i v zahraničí. Absolventi sú schopní vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, manažmentu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia.

Absolventi sú schopní pracovať s najmodernejšími prostriedkami výpočtovej techniky. Vedia viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo v rôznych podnikateľských subjektoch. Vedia robiť finančnú analýzu a hodnotiť ekonomickú činnosť v rámci daňového systému. Sú schopní sa veľmi dobre uplatniť vo finančných inštitúciach.
Po absolvovaní predmetu masmediálna komunikácia je možnosť uplatniť sa ako asistent v rôznych médiách : tlačovom, filmovom, televíznom, rozhlasovom, počítačovom, ale aj v 

oblasti výskumu, tvorby, výroby a využitia mediálnych produktov a v procese ich manažérskej prípravy. Uplatnenie môže nájsť v rôznych inštitúciách mediálneho prostredia a oddelenia agentúr a firiem komunikujúcimi s médiami.
Vedomosti z predmetu marketingová komunikácia v praxi absolvent môže zúročiť ako všestranný odborník v stredných a veľkých mediálno-marketingových inštitúciách . Môže pracovať v reklamných a produkčných agentúrach ako manažér a produkčný pracovník, ktorý sa orientuje v reklamnom trhu. Má kreatívne myslenie, ktoré môže uplatniť aj v reklamnej sfére.3Čo tieto dve školy spája ?

Vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi sú založené na vzájomnej dôvere a zodpovednosti.
Aj keď každá škola je vzhľadom na zameranie iná, spoločné majú školské aktivity, súťaže , turnaje , imatrikuláciu, výlety doma aj v zahraničí, lyžiarske kurzy . Vzájomne sa dopĺńajú a žiaci majú medzi sebou nadviazané mnohé priateľstvá.

Ako sa prihlásiť?
Stačí ak zákonný zástupca alebo tvoja ZŠ zašle prihlášku na SŠ na našu adresu.
Po obdržaní prihlášky škola zašle žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi pozvánku na prijímacie pohovory, ktoré sa konajú z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Matematika. Po obsolvovaní prijímacích pohovorov, riaditeľ školy na základe dosiahnutých výsledkov vydá rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí .

Čo ponúkame ?
Na škole sa preferuje individuálny prístup k študentom . Dôraz je kladený na vyučovanie s využívaním výpočtovej techniky. Konzultácie s učiteľmi pre žiakov aj pre rodičov.
Talentovaným žiakom je umožnené individuálne štúdium.
Na škole je samozrejmosťou vyučovanie s využitím internetu v 4 učebniach výpočtovej techniky. Vyučovanie prebieha v modernom prostredí za pomoci najmodernejších učebných pomôcok. Škola využíva dve telocvične, prislúchajúci športový areál a pohybové štúdio. Každý deň sú žiakom po vyučovaní k dispozícii internetové učebne. Celý vyučovací proces je zabezpečený odborným a kvalifikovaným pedagogickým zborom. Možnosti ubytovania sú v stredoškolských internátoch v Bratislave.

Aké sú naše úspechy ?
Maturita po novom je za nami a v rebríčku úspešnosti škôl sme obstáli nasledovne:
SŠG GAUDEAMUS sa umiestnilo na 9. mieste v rebríčku všetkých stredných škôl v rámci Slovenska / kat. nemecký jazyk úroveň B/
SOA PROFI KAMO sa umiestnilo na 2. mieste v rebríčku všetkých stredných škôl v rámci Slovenska /kat. nemecký jazyk úroveň B /
1. miesto v hokejovej súťaži SŠ, 1. miesto LIDO CUP- florbalový turnaj SŠ,
2. miesto v celoslovenskom kole SOČ v kat. geografia- dopravný systém Slovenska.
Úspechy v rámci stredoškolských olympiád a mnoho ďalších úspechov v športovej a výchovno-vzdelávacej oblasti.

Školné na SSŠŠ GAUDEAMUS a SOA PROFI – KAMO
Dudvážska 6, 821 07 Bratislava - je pre obe školy rovnaké a to:Školné na školský rok 2023/2024
 je stanovené vo výške 110,-€/mesiac. t.j. 1100,-€/šk.rok
Zápisné na školský rok 2023/2024 je stanovené vo výške 50,-€
Platbu môžete zrealizovať prostredníctvom šekovej poukážky alebo bankovým príkazom na príslušné čísla účtov:

SSŠŠ GAUDEAMUS:   IBAN: SK08 3100 0000 0040 0058 1608

SAO PROFI – KAMO: IBAN: SK89 3100 0000 0040 0019 3605


Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a triedu.