Get Adobe Flash player
Home Obchodná akadémia

Často kladené otázky SOA

 

Je štúdium vhodné aj pre dievčatá?

V čom je vaša škola iná ako ostatné?

Je možné po skončení štúdia pokračovať v štúdiu na vysokých školách?

V čom spočíva nadštandard tejto školy?

Aké sú kritériá prijímacieho konania?

Aké turnaje škola organizuje?

Kedy začína vyučovanie?

Aké záujmové krúžky sú na škole?

Ktoré cudzie jazyky sa na škole vyučujú?

Z ktorých predmetov sa maturuje?

Akým športom sa venujú študenti vašej školy?

Aké športové úspechy dosiahli študenti vašej školy?

Je dochádzka do vašej školy komplikovaná?

Aké je školné a zápisné?

Aké kurzy počas štúdia študenti absolvujú?

Je možné na škole študovať podľa individuálneho študijného plánu?

Pôsobia vaši študenti aj v zahraničí?

Má možnosť žiak ak na vyuč. hodine niečomu nerozumel vykonzultovať to s vyučujúcim ?

Kedy sa môže rodič informovať o výsledkoch svojho dieťaťa?

Kedy sa možno informovať o štúdiu na vašej škole osobne?

 


Je štúdium vhodné aj pre dievčatá?

Štúdium je vhodné pre chlapcov aj pre dievčatá.


V čom je vaša škola iná ako ostatné?

My sa nesnažíme študentov učivo len naučiť, ale učíme ich , ako ho majú prezentovať pred verejnosťou a ako zaujať k nemu vlastný názor a postoj. Snažíme sa, aby rozvíjali svoje nadanie v plnej miere počas celého štúdia a vytvárame čo najlepšie podmienky pre ich odborný rast. V spolupráci s vysokými školami sa snažíme vyučovať aktuálne trendy v spoločnosti, aby absolventi po skončení školy nemali problém uplatniť sa na trhu práce alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.


Je možné po skončení štúdia pokračovať v štúdiu na vysokých školách?

Štúdium na našej škole končí maturitnou skúškou. Absolvent školy získa úplné stredoškolské vzdelanie, čo mu umožňuje študovať na rôznych typoch vysokých škôl.


V čom spočíva nadštandard tejto školy?

- individuálny prístup k žiakom

- konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov

- možnosť športovať v športovom klube Gaudeamus

- organizovanie turnajov a exkurzií doma i v zahraničí

- vyučovanie žiakov v skupinách

- nadštandardná technická vybavenosť školy

- voľný prístup žiakov k PC s internetom

- možnosť práce žiakov v záujmových krúžkoch

- projekty organizované školou k zlepšeniu verbálnej a neverbálnej komunikácie

- zavádzanie cudzích slov do slovníku študentov prostredníctvom vyučovania

- starostlivosť o študentov s poruchami učenia

- vzájomná prepojenosť so Súkromnou športovou školou Gaudeamus


Aké sú kritériá prijímacieho konania?

Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov zo ZŠ a prijímacieho konania z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika.


Aké turnaje škola organizuje?

Škola organizuje množstvo športových podujatí počas celého školského roka (futbalový, basketbalový, volejbalový, stolnotenisový, florbalový, bedmintonový, súťaž v atletike...). Škola každoročne organizuje Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v stolnom futbale.


Kedy začína vyučovanie?

Vyučovanie začína o 8.00 hod. a študenti prichádzajú do školy o 7.45 hod.


Aké záujmové krúžky sú na škole?

Krúžky sa otvárajú na škole podľa záujmov študentov. Väčšinou sa zameriavajú na prípravu na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na vysoké školy.


Ktoré cudzie jazyky sa na škole vyučujú?

Anglický a nemecký jazyk.


Z ktorých predmetov sa maturuje?

- Slovenský jazyk a literatúra

- Anglický alebo nemecký jazyk (možnosť výberu úrovne B1 alebo B2)

- PČOZ – praktická časť odbornej zložky – zameraná na komplexné účtovníctvo

- TČOZ – teoretická časť odbornej zložky – obsahuje predmety: podniková ekonomika, administratíva a korešpondencia, manažment, marketing, makroekonomika, bankovníctvo.


Akým športom sa venujú študenti vašej školy?

Študenti sa venujú rôznym športom.


Je dochádzka do vašej školy komplikovaná?

Nie. Z každej mestskej časti, ako aj z autobusovej a železničnej stanice jazdí k našej škole spoj MHD (autobus alebo trolejbus).


Aké je školné a zápisné?

Školné na SOA PROFI – KAMO
Dudvážska 6, 821 07 Bratislava


Školné na školský rok 2023/2024
 je stanovené vo výške 110,-€/mesiac. t.j. 1100,-€/šk.rok
Zápisné na školský rok 2023/2024 je stanovené vo výške 50,-€
Platbu môžete zrealizovať prostredníctvom šekovej poukážky alebo bankovým príkazom na príslušné čísla účtov:

SAO PROFI – KAMO : IBAN: SK89 3100 0000 0040 0019 3605


Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a triedu.


Aké kurzy počas štúdia študenti absolvujú?

- Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz v prvom ročníku

- Kurz ochrany človeka a prírody v treťom ročníku


Je možné na škole študovať podľa individuálneho študijného plánu?

S ohľadom na študijné výsledky je možné požiadať o individuálny študijný plán.


Pôsobia vaši študenti aj v zahraničí?

Áno. Chodia hlavne na rôzne jazykové pobyty.


Má možnosť žiak ak na vyuč. hodine niečomu nerozumel vykonzultovať to s vyučujúcim?

Áno, každý učiteľ má v týždni jednu hodinu vyhradenú pre žiaka tzv. konzultačnú hodinu. (v rámci školného).


Kedy sa môže rodič informovať o výsledkoch svojho dieťaťa?

V priebehu školského roka prebiehajú na škole konzultačné dni, a každý týždeň má vyučujúci jednu hodinu vyhradenú pre rodičov tzv. konzultačnú hodinu pre rodiča (je v rámci školného). Časový rozpis týchto hodín je zverejnený na webovej stránke školy.


Kedy sa možno informovať o štúdiu na vašej škole osobne?

Každú stredu v priebehu celého školského roka prebieha hodina otvorených dverí v riaditeľni školy od 9.00 hod do 10.00 hod. Nech sa páči osobne navštíviť našu Súkromnú obchodnú akadémiu.