Get Adobe Flash player
Home Gymnázium

Neváhajte dať piatakov na 8-ročné gymnázium!

Kritériá a postup pri prijímaní uchádzačov o štúdium na Súkromné športové gymnázium GAUDEAMUS do I. ročníka štvorročného štúdia a do prímy osemročného štúdia pre šk. rok 2019/2020

 

Na škole sa preferuje individuálny prístup k študentom. Dôraz je kladený na vyučovanie s využívaním výpočtovej techniky.

Ako jediná škola na Slovensku sa venuje oblasti športového manažmentu a marketingu. Rozšírená výučba cudzích jazykov.


Termíny prijímacích pohovorov sú:  (Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20.02.2019)

15.03.-30.04.2019 


Termín podania prihlášky :

Záujemcovia sa môžu o štúdium zaujímať počas celého roka.

Prihlášky prijímame na tlačive ako pre štátne školy v termíne stanovenom MŠVVaŠ SR a e-mailovou prihláškou, ktorá sa nachádza na stránke našej školy: www.dudva.sk.

 

Kritériá prijímacieho konania:

 

Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov zo ZŠ (nie sú potrebné výsledky testovania žiakov 9. ročníkov a 5. ročníkov), na základe talentovej skúšky (overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania), prípadne potvrdenia klubu o športovej činnosti uchádzača a na základe osobného pohovoru žiaka a jeho zákonného zástupcu s riaditeľom školy.

 

 

Dôležitý u uchádzača je záujem o športovú činnosť a zdravotná spôsobilosť.