Get Adobe Flash player
Home

Pravidlá IUP

Pravidlá IUP


Zákonný zástupca žiaka podáva žiadosť o IUP riaditeľovi školy vždy na jeden štvrťrok školského roka. Žiak počas IUP vykoná tri dielčie skúšky z každého predmetu v danom polroku,ktoré zahŕňajú obsah TVVP za daný polrok, alebo minimálne jednu skúšku v každom štvrťroku, alebo na základe súhlasu RŠ, jednu za celý polrok, resp. za celý školský rok. Termíny skúšok určí vyučujúci. Vyučujúci taktiež určí žiakovi rozsah učiva na danú skúšku. Doporučuje sa dohodnúť si termín aj rozdelenie učiva na zač. šk. roku , príp. polroku. Žiak môže požiadať písomne vyučujúceho o preloženie tohto termínu, ak by sa nemohol skúšky zúčastniť. Žiak s IUP sa môže zúčastňovať vyučovacieho procesu s tým, že nie je hodnotený ale rešpektuje disciplínu na vyuč. hodinách. Ak vyučujúci píše so žiakmi riadneho štúdia písomku, má právo vyučujúci študentov z IUP požiadať o opustenie triedy na čas potrebný na písomku. Bolo by vhodné, aby žiaci s IUP mali emailové adresy a komunikácia mohla prebiehať medzi ním a učiteľom elektronickou formou. Ak žiak nebude rešpektovať dohodnuté termíny, príp. jeho výsledky budú nedostatočné, riaditeľ školy môže IUP zrušiť. Podaním si žiadosti o IUP a prevzatím Rozhodnutia o IUP rodič (zákonný zástupca) preberá zodpovednosť za svoje dieťa v dobe výuky na škole a aj za pripravovanie sa na vopred dohodnuté dielčie skúšky. Príprava na dielčie skúšky je možná aj v škole, v rámci konzultačných hodín jednotlivých pedagógov.


RNDr. Juraj R e c h t o r í k
riaditeľ školy