Get Adobe Flash player
Home

Školský poriadok

ŠKOLSKÝ       PORIADOK

 1.Príchod žiaka do školy

a)Žiak prichádza do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. Pred príchodom učiteľa sedílavici s pripravenými učebnými pomôckami.

b)Do školskej budovy vchádza žiak cez žiacky vchod zo zadnej strany budovy školy – vstup pri šatniach.

c)Pred vchodom do budovy si žiak riadne očistí obuv. Vrchný odevpokrývku hlavy si žiak odkladá do šatne.

d)Po prezutí ide do triedy, pričom sa správa disciplinovane

e)Žiaci, ktorí prídu do školy neskôr, ako je začiatok vyučovania, vstupujú do budovy školy len počas prestávok žiackym vchodom, kde je dozorkonajúci pedagóg. Zákaz zvonenia na sekretariátvstup do budovy školy po 8.00 hod. cez učiteľský vchod – platí aj pre žiakov s individuálnym učebným plánom!

f)Vyučovacie hodiny sú nasledovné:

1.vyuč. hodina:                  8.00 – 8.45 hod.                5 min. prestávka

2.vyuč. hodina:                  8.50  - 9.35 hod.                10 min. prestávka

3.vyuč. hodina:                 9.45 – 10.30 hod.               20 min. prestávka

4.vyuč. hodina:                 10.50 – 11.35 hod.             5 min. prestávka

5.vyuč. hodina:                 11.40 – 12.25 hod.             10 min. prestávka

6.vyuč. hodina:                 12.35 – 13.20 hod.             5 min. prestávka

7.vyuč.hodina:                  13.25 – 14.10 hod.             10 min. prestávka

2.Správanie sa žiaka počas vyučovania

Žiak je povinný dodržiavať zásady BOZP a PO. Počas vyučovania je žiak povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. Do školy nosí iba veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Má zakázané nosiť so sebou a manipulovať s vecami, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo zdravie jeho spolužiakov a pedagógov. Nesmie nosiť väčšiu sumu peňazí, cigarety, zbrane, výbušniny, drahé šperky, omamné látky, drogy a jedy. V prípade nedodržania stanovených podmienok bude použité primerané výchovné opatrenie.

Žiakom sa prísne zakazuje v škole, v školskom areály a na školských podujatiach fajčiť, hrať hazardné hry, požívať alkoholické nápoje a omamné látky a neslušne sa vyjadrovať. Žiakom sa zakazuje tiež prechovávať a požívať drogy. Porušenie týchto zákazov sa považuje za hrubé porušenie disciplíny a školského poriadku. Za prechovávanie, požívanie alebo podnecovanie k užívaniu návykových látok bude žiak vylúčený zo štúdia na našej škole.

Ďalej je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi školy a dobrými mravmi. Dodržuje čistotu v laviciach, v triedach, na chodbách a sociálnych zariadeniach a v okolí budovy školy. Počas prestávok a voľných hodín nesedí na zemi ani na okenných parapetoch a nepokrikuje na chodcov na ulici.

V školskej budove sa správa spoločensky, prejavy dôverných vzťahov do školy nepatria. Dodržiava princípy demokracie a humanity. Spolužiakom umožní nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu, nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním. Nevnáša do školy prvky šikanovania (bitie, verbálne a fyzické ponižovanie a iné). Uvedené skutočnosti je potrebné nahlásiť triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi alebo na vedenie školy. Žiakovi je zakázané šikanovanie či už spolužiakov alebo zamestnancov školy. Šikanovanie sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku a sú vyvodzované výchovné opatrenia.

Žiak chodí na vyučovanie čisto a slušne oblečený. Denne dbá o svoju osobnú hygienu. Osobitne dbá na hygienu rúk a hlavy. Oblečenie a účes musia vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým a kultúrnym požiadavkám. Ak žiak ochorie nákazlivou chorobou alebo sa v jeho okolí takáto nákaza vyskytne, oznámi to ihneď riaditeľovi školy.

Žiakom je tiež zakázané nahrávať na mobil, iPod alebo kameru priestory školy a vyučovací proces. Porušenie zákazu nahrávania a svojvoľného používania mobilného telefónu počas vyučovania sa považuje za hrubé porušenie vnútorného školského poriadku a budú vyvodené výchovné opatrenia.

Ak sa žiaci počas vyučovania náhodou zdržiavajú na chodbe, sú povinní zachovávať pokoj, aby nerušili prebiehajúci vyučovací proces v triedach.

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a ostatných účastníkov vyučovacieho procesu do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, zdravotnú pomoc alebo políciu. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka a ochranu ostatných účastníkov vzdelávania. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia riaditeľ školy vyhotoví písomný záznam.

Po skončení vyučovania žiak zanechá svoje pracovné miesto v poriadku, t.j na lavici nenechá žiadne zošity, učebnice, papiere, desiatu a pod. Zákaz lepenia žuvačiek na akékoľvek zariadenie školy. V triede nenecháva ani svoj cvičebný úbor na TSV. Posledný vyučujúci skontroluje čistotu v triede, vodovodné a elektrické zariadenia a riadne uzavretie okien a triedy. Žiaci opúšťajú triedu až na pokyn učiteľa.

Všeobecné pravidlá počas výchovno-vzdelávacieho procesu:

a/ Žiak dochádza na vyučovanie, na všetky školské i mimoškolské podujatia včas a riadne pripravený.

b/ Do tried a odborných učebná prichádza žiak cez prestávku, nie až po zazvonení na začiatok vyučovacej hodiny.

c/ Na vyučovanie si prináša všetky potrebné učebnice a pomôcky podľa pokynov vyučujúceho.

d/Každý žiak má v triede určené miesto na sedenie podľa zasadacieho poriadku. V odborných učebniach sedí žiak podľa pokynov vyučujúceho.

e/ Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak disciplinovane na svojom mieste a očakáva príchod učiteľa. Počas celého vyučovacieho procesu sa správa disciplinovane.

f/ Ak chce žiak odpovedať alebo sa učiteľa niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky, Ak je vyvolaný, odpovedá nahlas a zreteľne.

g/ Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá vypracovanú úlohu, má možnosť sa ospravedlniť až po zápise do triednej knihy. Dodatočné ospravedlnenie pri vyvolaní žiaka vyučujúci už neuzná.

h/ Žiak nesmie hrať hazardné hry, nesmie užívať, predávať a šíriť legálne (tabak, alkohol) a nelegálne drogy. V prípade porušenia týchto pokynov budú uložené výchovné opatrenia.

i/ V škole aj v areály školy je zákaz fajčenia – v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov.

j/ Škodu, ktorá vznikne v triede buď nedisciplinovaným správaním alebo úmyselným konaním žiaka, zaplatí vinník. Ak sa vinník nezistí, škodu hradí celá trieda.

k/ Žiaka z vyučovania môže uvoľniť len učiteľ na základe priepustky, ktorú s žiak vyžiada od triedneho učiteľa.

l/ Klenoty, hodinky, mobil a väčšie čiastky peňazí nosí žiak do školy len na vlastnú zodpovednosť. Po ich odcudzení nebude škola robiť žiadne opatrenia.

m/ Na hodiny telesnej a športovej výchovy sa žiak prezlieka do športového úboru a obuvi v šatni. Úbor si nosí domov. Tenisky, v ktorých študenti prídu do školy a školské prezuvky je zakázané používať na hodinách TSV.

n/ Pri práci v krúžkoch, na konzultáciách alebo doučovaní platia rovnaké pokyny ako pri riadnom vyučovaní.

o/ Žiak je povinný triednemu učiteľovi hlásiť zmenu dôležitých osobných údajov a zmenu trvalého bydliska.

p/ Žiakovi je zakázané počas vyučovania používať mobilné telefóny, iPody, MP3 a iné mobilné zariadenia.

r/ Notebooky je možné používať len na vzdelávacie účely, so súhlasom vyučujúceho, bez možnosti napojenia sa na elektrickú sieť školy!

s/ Źiakovi je zakázané nosiť do školy a používať tabak a tabakové vrecúška. Porušenie zákazu sa bude riešiť výchovnými opatreniami.

t/ Žiakovi je zakázané počas vyučovania nosiť na hlave pokrývku hlavy.

u/ Žiak má počas vyučovania k dispozícii vždy študentský preukaz.

v, Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, šikanovania, rasizmu a znevažovania iných ani fyzickou ani psychickou formou. Tieto prejavy sa budú posudzovať mimoriadne prísne. Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje.

3.Správanie sa žiaka počas prestávky

a/ Počas prestávky môže žiak opustiť triedu a byť na chodbe, kde sa správa disciplinovane.

b/ Počas veľkej prestávky sa žiak zdržiava na chodbe. Nie je dovolené počas prestávky opustiť budovu školy.

c/ Žiak nemá dovolené zdržiavať sa v priestoroch kancelárie, kabinetov a zborovne školy.

d/ Žiak sa nezdržiava vo vestibule riaditeľa školy. Ten je určený len pre rodičov a návštevy riaditeľstva školy.

e/ Papiera a iné odpadky odhadzuje žiak do určených odpadkových košov. Je nehygienické a preto zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, triedach, na toaletách a v areály školy.

f/ Na toaletách sa žiak zbytočne nezdržiava, udržuje hygienu a poriadok. Tak ako v ostatných priestoroch, tak aj na toaletách je prísny zákaz fajčenia.

4.Odchod žiakov zo školy

a/ Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto od papierov a nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

b/ Týždenníci zatvoria okná, utrú tabuľu, vymyjú špongiu a odložia kriedu. Z triedy ako posledný odchádza vyučujúci.

c/ Po skončení vyučovania je žiak povinný opustiť budovu a areál školy.

            5.Dochádzka žiaka do školy

a/ Vyučovanie alebo školské podujatie môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine alebo nepredvídateľné dopravné pomery.

b/ Ak žiak musí vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si povolenie od triedneho učiteľa (ten má právo uvoľniť žiaka na 2 dni). Na viac ako 2 dni môže žiaka uvoľniť riaditeľ školy s odporučením triedneho učiteľa. Absencia žiaka musí byť podložená písomným ospravedlnením.

c/ V prípade choroby neprítomnosť žiaka potvrdzuje ošetrujúci lekár v študentskom preukaze. Nahlásenie dôvodu neprítomnosti žiaka (neprítomný pre chorobu) je rodič povinný vykonať do 48 hodín telefonicky na tel.č.: 02/455 25 772. Po uplynutí tohto termínu je neprítomnosť považovaná za neospravedlnenú absenciu.

d/ Ak žiak zostane doma pre nepredvídanú udalosť, je povinnosťou rodiča oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi, resp. riaditeľovi školy najneskôr do 48 hodín.

e/ Ak rodič potrebuje uvoľniť dieťa z vyučovania v priebehu dňa, je povinný vopred mu vystaviť žiadanku na uvoľnenie z vyučovania. Žiak ju ukáže triednemu učiteľovi, ktorý mu vystaví priepustku zo školy. Dodatočnú ospravedlnenku žiak dodá triednemu učiteľovi do 3 dní.

f/ Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží písomné ospravedlnenie v žiackej knižke, podpísané rodičmi a pri chorobe dlhšej ako 5 vyučovacích dní potvrdenie lekárom.

 

               6.Správanie sa žiakov na verejnosti

a/ Žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a počas školských prázdnin. Za správanie sa žiaka na verejnosti je zodpovedný rodič.

b/ Ak žiak navštevuje záujmové krúžky mimo školy alebo jazykovú školu a pod., je povinný informovať o tom triedneho učiteľa.

c/ Ak by si žiak pre mimoškolskú činnosť v niektorej inštitúcii neplnil primerane školské povinnosti a aj po napomenutí si trvalo zhoršoval prospech a dochádzku, triedny učiteľ má právo, po dohode so zákonným zástupcom žiaka a príslušnou organizáciou, pozastaviť mu na určitý čas aktívnu činnosť.

d/ Žiakom sa zakazuje bezdôvodne sa zdržiavať a fajčiť v areály školy a tiež vo vzdialenosti 150 m od oplotenia školy.

           

              7.Triedna samospráva

Žiaci si volia triednu samosprávu v tomto zložení:

-        Predseda – zastupuje triedu na podujatiach a aktivitách školy a zodpovedá za uzamykanie triedy

-        Podpredseda – zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti

-        Pokladník – vyberá od žiakov peniaze na školské podujatia, fond škôd, poistenie, za jazykové učebnice...

Tr. učiteľ každý týždeň určuje dvojicu týždenníkov a zapisuje ich do triednej knihy. Týždenníci sa starajú o čistotu v triede a po skončení každej vyučovacej hodiny zotrú tabuľu, vymyjú špongiu, vyvetrajú triedu, atď. Ak sa vyučujúci nedostaví na vyučovaciu hodinu, príde jeden z týždenníkov – najneskôr 10 minút od začiatku hodiny – nahlásiť neprítomnosť vyučujúceho riaditeľovi školy, resp. zástupcovi riaditeľa školy.

Týždenníci sú ďalej povinní:

-        Na začiatku vyučovacej hodiny bez vyzvania nahlásiť vyučujúcemu neprítomných žiakov.

-        Po skončení vyučovania dozerajú, za prítomnosti vyučujúceho na to, aby trieda zostala uprataná, vyložené stoličky a uzavreté okná.

-        Z triedy odchádzajú ako poslední spolu s vyučujúcim.

       8. Odmeny a tresty

a/ Za vzorné správanie, usilovnosť, dochádzku a výborný prospech možno žiakovi školy udeliť pochvalu triednym učiteľom alebo riaditeľom školy. O pochvale riaditeľom školy s písomným vyrozumením zákonného zástupcu žiaka rokuje pedagogická rada.

b/ Za porušenie vnútorného školského poriadku môže byť žiakovi udelené nasledovné opatrenie:

-        Pokarhanie triednym učiteľom

-        Pokarhanie riaditeľom školy

-        Podmienečné vylúčenie žiaka so skúšobnou lehotou, ktorú určí riaditeľ školy a to na čas najviac jedného roka

-        Vylúčenie z ďalšieho štúdia s okamžitou platnosťou

Trest navrhuje triedny učiteľ, prerokúva sa v pedagogickej rade a o uložení trestu rozhoduje riaditeľ školy.

c/ Podľa závažnosti porušenie sa adekvátne zníži aj známka zo správania. Previnením voči školskému poriadku je aj neospravedlnená absencia.

  

             9.Práva žiaka

A/ všeobecné

B/ vo vzdelávaní

C/ vo výchove

D/ v sociálnej a zdravotnej oblasti

A/  všeobecné

-        rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu

-        bezplatné vzdelanie

-        vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu stanovenom ŠkVP

-        individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav

-        bezplatné zapožičiavanie učebníc schválených MŠVVaŠ SR

-        úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti

-        poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním

-        výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

-        organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny

-        k úcte k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

-        na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom ŠkVP

-        na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

-        na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených v školskom zákone

B/  vo vzdelaní

-        právo na výber štúdia cudzieho jazyka

-        právo na sprístupnenie všetkých informácií a poradenstva týkajúcich sa výchovy k povolaniu

-        umožnenie prístupu k vedeckým a technickým poznatkom a moderným metódam vyučovania

-        umožnenie štúdia v zahraničí

-        zúčastňovať sa na práci v krúžkoch, ktoré pracujú na škole

-        výrazne športovo talentovaní žiaci môžu požiadať o individuálny učebný plán

-        právo na individuálny prístup ku žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

C/  vo výchove

-        právo slobodne vyjadrovať svoje vlastné názory

-        právo na rozvoj nadania, duševných a fyzických schopností

-        rozvíjanie úcty k prírode, k národnej kultúrnej identite, k jazyku

-        právo vyznávať svoje vlastné náboženstvo

-        zúčastňovať sa na kultúrnom, umeleckom a športovom živote

-        využívať služby výchovného poradcu, špeciálneho poradenstva

-        právo na slobodu prejavu, pričom rešpektuje práva a povesť iných, ochranu národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, zdravia, morálky

-        právo na multikultúrne prostredie

D/ v sociálnej a zdravotnej oblasti

-        právo na vytvorenie podmienok na odpočinok, zábavu, hru a oddychové aktivity

-        právo vytvárať a organizovať mládežnícke podujatia

-        právo na bezpečnosť pri práci

-        právo na hygienické prostredie

    

                10.  Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov

Škola je povinná:

a)prihliadať na základné fyziologické potreby žiaka

b)vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakovna predchádzanie sociálnopatologických javov

c)zaistiť bezpečnosťochranu zdravia žiakov

d)poučiť žiakov na začiatku školského rokabezpečnostných predpisoch

e)viesť evidenciu úrazov

f)monitorovať správanie žiakovjeho zmeny, riešiť príznaky agresívneho správania, šikanovania, týrania a sexuálneho zneužívania

g)riešiť podozreniaohrozenia mravného vývinu žiaka

h)nahlásiť úraz žiakaškole zákonnému zástupcovi

i)poskytnúť prvú pomoc pri vzniku úrazu, zaistiť doprovod žiaka do zdravotníckeho zariadeniaurobiť záznam o úraze

j)poučiť žiakabezpečnostných predpisoch v škole, na exkurziách, výletoch a na ostatných akciách organizovaných školou

k)zabezpečiť dozor nad žiakmi počas prestávokna

 

Žiaci sú povinní:

a)dodržiavať bezpečnostné predpisyškolský poriadok

b)nahlásiť vyučujúcim stav ohrozenia žiakov, porušovanie BOZPPO

c)na telesnejšportovej výchove používať doporučené oblečenie a obuv

d)nahlásiť vedeniu školytriednym učiteľom podozrenie zo šikanovania, používanie omamných látok, drog, alkoholu a fajčenie žiakov v priestoroch a areály školy

e)nahlásiť každý úraz triednemu učiteľovi

f)zákonní zástupcovia žiaka alebo plnoletý žiak sú povinní informovať triedneho učiteľazmene zdravotnej spôsobilosti a zdravotných problémoch, ktoré by mohli mať vplyv na jeho vzdelávanie

g)na exkurziách, výletoch, školských akciáchúčelových cvičeniach sa žiaci riadia schváleným programom podujatia

h)na zahraničné výlety môžu ísť iba žiaci, ktorí predložia písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu, majú uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu na území príslušného štátupoistenie liečebných nákladov, majú európsky zdravotný preukaz alebo potvrdenie nahradzujúce tento doklad

     

              11. Vzťah: učiteľ – žiak

a) pracovať metódou dialógu a vzájomne sa rešpektovať

b) využívať tvorivosť žiakov

c) pri hodnotení žiakov dodržiavať zásady humanizmu a dôstojnosti žiakov

d) podporovať rozvoj prirodzeného sebaovládania žiakov, podporovať ich sebavedomie a reálne oceniť ich aktivity

e) viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti

f) rešpektovať žiakovu individualitu a zohľadniť materiálne prostredie žiaka, v ktorom žije

g) vytvárať dobrú pracovnú klímu vo vyučovaní

h) rešpektovať vyučujúcich a zamestnancov školy a riadiť sa ich pokynmi

i) prie riešení osobných problémov žiaka spolupracovať s triednym učiteľom a výchovným poradcom

           

             12. Riešenie konfliktov

Problémy týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu riešia navzájom učitelia so žiakmi. V prípade nespokojnosti riešenia konfliktov žiak postupne oslovuje triedneho učiteľa, výchovného poradcu a zástupcu riaditeľa školy.

Pri neuspokojivom riešení konfliktov môže žiak podať sťažnosť, ktorú adresuje riaditeľovi školy.

Vyučujúci rieši porušenie predpisov rozhovorom so žiakom. V prípade pretrvávania problému postupne oslovuje triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcu riaditeľa školy a riaditeľa školy. Z uvedených pohovorov sa robí písomný zápis. Pri závažných priestupkoch je pozvaný zákonný zástupca žiaka.

    

             13. Práva a povinnosti zákonného zástupcu

Zákonný zástupca žiaka má právo:

a)žiadať, aby sarámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakovi informácie a vedomosti vecne a mnohostranne, v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona

b)oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programomvnútorným školským poriadkom

c)byť informovanývýchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa

d)na poskytnutie poradenských služieb vo výchovevzdelávaní svojho dieťaťa

e)zúčastňovať sa výchovyvzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

f)vyjadrovať savýchovno-vzdelávacím aktivitám školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

g)byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

 

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

a)vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu na výchovuvzdelávanie v škole a na plnenie si jeho školských povinností

b)dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským vzdelávacím programomvnútorným školským poriadkom

c)dbať na sociálnekultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

d)informovať školuzmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh jeho výchovy a vzdelávania

e)nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne spôsobil

    

              14. Záverečné ustanovenia

a) Zmeny a doplnky v školskom poriadku môže navrhovať pedagogická rada, školská rada a žiacka školská rada.

b) Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s týmto dokumentom  zákonných zástupcov žiakov na prvom zasadnutí triedneho aktívu.

c) Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.09.2023.

 

Prerokované a schválené pedagogickou radou dňa....................

Prerokované a schválené radou školy dňa.................................,

 

 

 

V Bratislave, 31.08.2023                                                      RNDr. Juraj Rechtorík

                                                                                                               riaditeľ