Get Adobe Flash player
Home

SOA hlavná stránka

SOA logo

Súkromná obchodná akadémia PROFI - KAMO bola založená 1.9.1993.

Naša škola sa vyznačuje tým, že dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré sa konštatujú i v inšpekčných správach. Na škole pracujú vysoko kvalifikovaní učitelia, ktorým záleží na udržaní dobrého mena školy a v neposlednom rade na udržaní vysokej úrovne ve domostí našich žiakov. Vedomosti našich študentov nám dokazujú správnosť zvoleného trendu, odzrkadľujúc sa pri uplatnení sa na trhu práce v praxi i pri štúdiu na vysokých školách. Na škole sme zaviedli nové voliteľné predmety pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka marketing a masmediálna komunikácia. V ďalších predmetoch ako je účtovníctvo a bankovníctvo, kladieme dôraz na odborné vedomosti z týchto oblastí , kde v úzkej spolupráci s bankovými a finančnými inštitúciami rozvíjame u študentov poznatky tak z domácej ako i svetovej ekonomiky. V rámci prípravy na medzinárodné pravidlá v ekonomike, pre študentov štvrtého ročníka predmet medzinárodný marketing. Ide o rozšírenie vedomostí z oblasti marketingu, o spôsoboch obchodovania na zahraničných trhoch a o možnostiach presadenia sa vo svete. Vedomosti z cudzích jazykov si maturanti rozširujú v predmete jazyková obchodná príprava.