Get Adobe Flash player
Home Obchodná akadémia

O škole

Na Súkromnej obchodnej akadémii PROFI - KAMO  preferujeme individuálny prístup k študentom .  Dôraz je kladený na vyučovanie s využívaním výpočtovej techniky.

Praktické informáciealt 

Študijný odbor: obchodná akadémia
Forma štúdia: denné
Možnosti stravovania: školská jedáleň
Možnosti ubytovania: stredoškolské internáty v Bratislave

Kód školy: 6317 M 00 Obchodná akadémia

Súkromná obchodná akadémia PROFI - KAMO bola založená  1.9.1993. Naša škola sa vyznačuje tým, že dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré sa konštatujú i v inšpekčných správach. Na škole pracujú vysoko kvalifikovaní učitelia, ktorým záleží na udržaní dobrého mena školy a v neposlednom rade  na udržaní vysokej úrovne vedomostí našich žiakov. Vedomosti  našich študentov nám dokazujú správnosť  trendu,  odzrkadľujúc  sa pri uplatnení sa na trhu práce v praxi i pri štúdiu na vysokých školách. Každoročne 70% maturantov našej obchodnej akadémie  ďalej študuje na rôznych vysokých školách a ostatní sa  výborne uplatňujú v praxi. Táto súkromná obchodná akadémia vznikla ako 1. súkromná obchodná akadémia na Slovensku. Jej rokmi overené skúsenosti vo výchovno- zdelávacom procese sú zárukou kvality a spokojnosti  študentov a ich rodičov.


Materiálne vybavenie školy:

Škola je vybavená najmodernejšími učebnými pomôckami a modernou výpočtovou technikou. Odborné vyučovanie prebieha v 3 učebniach výpočtovej techniky (VT1VT2, ADK) /z toho 2 sú napojené na internet / a v 4 odborných učebniach pre cudzí jazyk(u1u2u3,u4jazykové laboratórium). Výučba predmetu administratíva a korešpondencia prebieha na počítačoch pomocou moderných výukových programov. K dispozícii sú dve telocvične a priľahlý športový areál. Škola zabezpečuje lyžiarsky kurz, športové súťaže a poznávacie zájazdy v tuzemsku i v zahraničí. Každý deň sú žiakom po vyučovaní k dispozícii  internetové učebne. Celý vyučovací proces je zabezpečený odborným a kvalifikovaným pedagogickým zborom.

  

Predmet masmediálna komunikácia
V študijnom predmete žiaci získajú poznatky o teórii komunikácie, filozofii, estetike, dejinách kultúry. Zoznámia sa s teóriou masmédií, ich systémom a štruktúrou, ekonomikou a manažmentom, jednotlivými oblasťami žurnalistiky a ich vývojom. Taktiež získajú poznatky o mediálnych informačných systémoch.  Získajú doplňujúce vedomosti z psychológie, sociológie, etiky, politológie a práva. Absolvent , ktorý bude navštevovať predmet masmediálna komunikácia sa môže uplatniť ako publicista , dramaturg , asistent v rôznych médiách : filmovom, televíznom, rozhlasovom, počítačovom i vo videu, ale aj v oblasti výskumu, tvorby, výroby a využitia mediálnych produktov a v procese ich manažérskej prípravy. Uplatnenie môže nájsť v rôznych inštitúciách mediálneho prostredia a oddelenia agentúr a firiem komunikujúcimi s médiami.

Možnosti uplatnenia absolventa:
Absolventi  školy vo veľkej miere pokračujú v štúdiu ďalej na vysokých školách , hlavne ekonomického zamerania na Slovensku i v zahraničí. Absolventi sú schopní vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, manažmentu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Ovládajú odborné vedomosti z makroekonomiky i mikroekonomiky. Z makroekonomiky je to najmä systém hospodárskej politiky štátu a aspekty nezamestnanosti, inflácie, národohospodárskych vstupov a výstupov. Absolventi sú schopní pracovať s najmodernejšími prostriedkami  výpočtovej techniky. Vedia viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo v rôznych podnikateľských subjektoch, vedia robiť finančnú analýzu a hodnotiť ekonomickú činnosť v rámci daňového systému. Sú schopní sa veľmi dobre uplatniť v bankách, poisťovniach ako i v ostatných finančných inštitúciách. Vedia ako postupovať pri organizovaní pracovných ciest a konferencií. Majú základné vedomosti  z oblasti spoločenského a diplomatického protokolu so zameraním na oblasť rokovania.


Školné na SOA PROFI – KAMO
Dudvážska 6, 821 07 Bratislava

Školné od 1.2.2023 je stanovené vo výške 110,-€/mesiac. t.j. 1100,-€/šk.rok

Zápisné je stanovené vo výške 50,-€


Platbu môžete zrealizovať prostredníctvom šekovej poukážky alebo bankovým príkazom na príslušné čísla účtov:

SOA PROFI – KAMO: IBAN: SK89 3100 0000 0040 0019 3605


Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a triedu.

Školský vzdelávací program: Profesionálna kariéra manažéra obchodníka