Get Adobe Flash player
Home Stredná športová škola

O škole

logo_SSG_new

Informácie o štúdiu na Súkromnej strednej športovej škole GAUDEAMUS
Kód školy:  611 204  / uvádza sa na prihláške na SŠ/Študijný odbor : 7451 J športové gymnázium, denné štúdium 

                        7471 M športový manažment, denné štúdium
Forma : 4-ročná
Odborná orientácia:  Ekonomika, športový manažment a marketing, trénerstvo

Do pozornosti

SŠG  Gaudeamus v roku 1997 vypracovalo  v spolupráci s FTVŠ  učebné osnovy pre predmet športový manažment, ktorý na škole vyučujeme už 10 rokov pod odborným vedením vysokoškolského pedagóga práve z tejto fakulty. Študenti dostávajú najnovšie informácie z tejto oblasti a zároveň základné vedomosti, ktoré neskôr môžu zúročiť práve na FTVŠ. Dôraz na vedu o človeku vrátane športovej psychológie, taktiky a didaktiky telesnej výchovy a športu  máme začlenené v predmete základy športovej prípravy - teoretická časť ako i v praktickej časti. Ponúkame nadštandardné podmienky pre skĺbenie športovej kariéry a vzdelania študenta.

Celá odborná príprava sa konzultuje s poprednými odborníkmi  z telovýchovnej oblasti.

Štúdium:

Na základe dlhoročných skúseností s výučbou športovo talentovaných žiakov máme na škole učebné osnovy prepracované tak  , aby študentom umožnili ideálne skĺbenie vysokej vzdelanostnej úrovne a svojej športovej činnosti. Dôkazom je aj úspešnosť v rámci celoslovenských výsledkov maturitnej skúšky, kde naša škola v rámci svojej kategórie sa umiestnila na 9. mieste  zo všetkých str. škôl na Slovensku.

Filozofiou školy je, aby náš absolvent po skončení školy sa zaradil úspešne do života a popri svojej športovej kariére  mal znalosti, ktoré mu pomôžu lepšie sa zorientovať na trhu práce. Obsah učiva predpísaný Ministerstvom školstva sa snažíme dopĺňať o všeobecný a najmä všestranný rozvoj pohybových schopností v rámci hodín telesnej výchovy. Tu sa sústredíme na spoločnú kondičnú, pohybovú a všeobecnú športovú prípravu.  Odborné metódy a špeciálne vyhranené postupy sa uplatňujú v procese predmetu športová príprava, kde škola prostredníctvom pedagógov a špecialistov,  trénerov v materských kluboch študentov, pomáha zabezpečovať plnohodnotnú prípravu v danom  športe. V rámci športovej prípravy na škole sa snažíme našim študentom ponúkať rôzne aktivity ako napr. hodiny plávania , korčuľovania a pod., podľa preukázaného záujmu študentov. Plavárne, klziská a iné športové areály si zabezpečujeme ich prenajímaním, tak aby spĺňali všetky technické a bezpečnostné predpisy.

Financovanie štúdia :

Štúdium je zabezpečené z dvoch zdrojov : štátnej dotácie a zo školného od rodičov. Škole napomáha aj po profesionálnej stránke  športový klub GAUDEAMUS, ktorému môže každý občan prispieť 2% zo zaplatenej dane z príjmov na podporu športu a vzdelávania..

Školné od 1.2.2023 je stanovené vo výške 110,-€/mesiac. t.j. 1100,-€/šk.rok

Zápisné je stanovené vo výške 50,-€Snažíme sa hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami , aby sme za minimálne školné mohli poskytovať všetko , čo tvorí nad štandard  súkromnej školy a vytvárať optimálne podmienky pre študentov.  Každý študent v rámci školného má rovnaké podmienky pre štúdium. Našim cieľom je nezaťažovať rodičov finančne  vysokými nárokmi , ale umožniť možnosť študovať na našej škole čo najširšej vrstve talentovaných študentov.

Časová náročnosť športovej prípravy je veľmi rozdielna pri rôznych typoch športov a tým aj možnosti využitia ďalších aktivít, ktoré škola ponúka. Dôraz pri financovaní je kladený na vzdelanostnú úroveň, ktorú  škola zabezpečuje  pomocou najmodernejších metód vyučovania,  o čom svedčí aj vybavenie našich odborných učební.  Najdôležitejšou časťou školy sú vysoko erudovaní pedagógovia, ktorí  sú odborníkmi vo svojej oblasti a spĺňajú všetky nároky , ktoré sú na učiteľa gymnázia kladené.

O čo sa snažíme ?

Snažíme sa napomáhať študentom pri ich časovo náročnom dennom programe, aby predpísané učivo zvládli bez problémov. V súčasnosti keď maturitná skúška je porovnateľná s výsledkami ostatných študentov v rámci Slovenska , je našim prvoradým cieľom aby výsledky našich študentov aj napriek ich maximálnemu športovému vyťaženiu boli čo najlepšie .

Mimoriadnu pozornosť venujeme príprave  študentov na maturitnú skúšku v štvrtom ročníku. Samozrejmosťou sú odborne erudovaní pedagógovia , ktorí svojimi skúsenosťami a dlhoročnou praxou so športovo nadanými študentmi  dosahujú výborné výsledky. Neoddeliteľnou súčasťou je individuálny prístup k študentom. Snažíme sa im ponúkať aj rôzne voľnočasové aktivity ako sú napríklad výučba golfu alebo jazda na koni. V spolupráci so SZTK a po prejavení  záujmu zo strany študentov ponúkame  kurzy  ako sú masér , rehabilitačný pracovník a pod.  Na škole každý žiak môže získať kvalifikáciu trénera II. kvalifikačného stupňa. Spoluprácou s vysokými školami a odbornými lektormi  zabezpečujeme  odbornosť predmetov ako sú  športový manažment , základy športovej prípravy a iné. Na škole realizujeme niekoľko projektov , ktoré študentom napomáhajú zvýšiť si svoje sebavedomie hlavne v oblasti vystupovania pred verejnosťou. Študent má tak možnosť naučiť presadzovať sa v spoločnosti svojim vystupovaním a svojou rétorikou.

Snažíme sa zapájať do mnohých národných ale aj medzinárodných projektov. Aktívne spolupracujeme s Asociáciou športu  pre všetkých, Slovenským združením telesnej kultúry a mnohými športovými zväzmi. Spoluprácu máme nadviazanú  so Športovým Gymnáziom v Trenčianskych Tepliciach a ďalšími školami v rámci Slovenska.

Voľnočasové aktivity :

ŠK GAUDEAMUS ponúka počas celého školského roka množstvo aktivít a turnajov pre študentov . Každý študent tak má možnosť zapojiť sa podľa svojho výberu do aktivity , ktorá mu vyhovuje. Nemusí ísť len o športové aktivity. Študenti sa sami zapájajú do príprav rôznych programov , akcií a súťaží prebiehajúcich na škole.  Samozrejmosťou je zabezpečovanie zimných  kurzov,  ktorých sa môže každoročne zúčastňovať žiak z ľubovoľného ročníka.  Neoddeliteľnou súčasťou sú aj vzdelávacie krúžky, ktoré pomáhajú študentom  zlepšiť svoje vedomosti v cudzích jazykoch alebo odborných predmetoch. Krúžky sa otvárajú podľa záujmu žiakov. V súčasnosti na škole pracujú krúžky cudzích jazykov, ekonomický a krúžok kalanetiky.

Ponúkame tvorbu školského časopisu a mnoho ďalších kreatívnych možností pre  rozvíjanie talentu študentov. V spolupráci s Obchodnou akadémiou PROFI - KAMO organizujeme rôzne exkurzie , výlety u nás aj v zahraničí. Všetko  je založené na dobrovoľnosti  a záujme žiakov.

Vybavenie školy:


Škola je vybavená 6 kmeňovými triedami , jednou odbornou  multimediálnou učebňou prírodných vied, štyrmi jazykovými učebňami, tromi učebňami výpočtovej techniky, pohybovým štúdiom. Pripojenie na internet v učebniach je samozrejmosťou. (VT1VT2ADK ) a
(u1u2u3,u4jazykové laboratórium).

Škola má dve telocvične v rámci svojej budovy. V areáli školy sa nachádza športový areál pre  rôzne aktivity študentov. V blízkosti školy je ihrisko pre pozemný hokej a florbal.  Iné športoviská si podľa potreby prenajímame .

Školský vzdelávací program: Športový manažér 

GDPR