Get Adobe Flash player
Home

Školy Európskeho významu

/Business school/

SOA PROFI – KAMO  a   SSŠŠ GAUDEAMUS

V čom spočíva ponúkaný nadštandard týchto súkromných škôl a  prečo sa oplatí rodičovi investovať do svojho dieťaťa ?

 

Odpovede sú nasledovné:

 

-          tieto školy bleskovo a promptne reagujú na nové trendy a požiadavky trhu práce, trhovej ekonomiky na Slovensku i vo svete,

-          výchovno-vzdelávací proces je zameraný na správny výber nových metód a foriem práce s využívaním internetu a informačno-komunikačných technológií,

-          ide o individuálny, veľmi citlivý a osobitý prístup ku každému žiakovi,

-          komunikácia medzi študentmi a pedagógmi sa vedie v priateľskom duchu, s presným vymedzením pravidiel a autority k pedagógom,

-          profesorský zbor tvoria erudovaní učitelia, čo do odbornosti aprobácie vyučovacích predmetov,

-          ich cieľom je udržať vzdelanostnú úroveň školy na špičkovej úrovni v rebríčku stredných škôl na Slovensku,

-          prioritnou úlohou profesorského zboru školy je po celý čas stredoškolského štúdia viesť študentov k tomu, aby si osvojili čo najviac vedomostí potrebných pre ich odborný rast a rozvoj osobnosti v spoločnosti, aby z nich vyrástli ľudia so zodpovedným prístupom a kladným vzťahom k živej i neživej prírode, k svojmu okoliu i k sebe samému,

-          školy majú špičkovo vybavené odborné učebne učebnými pomôckami,

-          výuka odborných predmetov v počítačových učebniach je samozrejmosťou,

-          priemerný počet študentov v skupinách je maximálne 12, čo umožňuje výučbu, pri ktorej napreduje nielen talentovaný študent, ale aj študent, ktorý potrebuje viac času na osvojenie si učiva,

-          školy už viac ako 25 rokov spolupracujú s poprednými finančnými inštitúciami a s vysokými školami, ktoré dávajú mnohé svoje námety do našich učebných programov,

-          školy majú rozbehnuté rôzne projekty na rozvoj rétoriky a rečníckeho prejavu študentov, používania cudzích slov a na posilnenie svojho sebavedomia prostredníctvom verbálnej a neverbálnej komunikácie,

-          predmet „masmediálna komunikácia“ máme schválený MŠVVaŠ SR a učíme ho ako jediná obchodná akadémia na  Slovensku,

-          predmet športový manažment tiež máme schválený MŠVVaŠ SR a vyučujeme ho ako jediné gymnázium na Slovensku,

-          vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúcu ekonomiku SR zaraďujeme do výučby prierezové témy ako sú Európske štúdia, medzinárodné vzťahy, ľudské zdroje a personalistika,

-          mnohí naši absolventi sa úspešne zamestnávajú v zahraničných firmách i v pobočkách otvorených na Slovensku,

-          majú výhodu z titulu osvojených si odborných vedomostí na škole a tak sa lepšie môžu uplatniť v praxi,

-          na základe získanej odbornosti ich zamestnávatelia uprednostňujú pred ostatnými uchádzačmi o prácu,

-          v rámci výuky na gymnáziu žiak môže získať kvalifikáciu trénera II.  kvalifikačného stupňa,

-          po absolvovaní gymnázia žiak získava certifikát „Športový manažér“,

-          mimoškolská činnosť je uskutočňovaná na báze dobrovoľnosti študentov z každej oblasti, záleží len na jednotlivcovi, o akú aktivitu má záujem.

 

Uvedené výsledky svedčia o tom, že za viac ako 25-ročné obdobie od založenia škôl, si školy vydobyli pevné a trvalé miesto v sieti stredných škôl i v povedomí trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.